Det er SOLA som styrer klimaet

Klima i endring – naturlige variasjoner

Av John Sverre Svendsen – Klimarealistenes nye styreleder

JSS_fotoVår nyvalgte styreleder gjør seg her noen generelle refleksjoner over det kompliserte klimaspørsmålet.

John Sverre Svendsen er utdannet sivilingeniør og siviløkonom fra universiteter i New York, med en lang karriere i NORAD og FN-systemet. Han har ledet TEKNA SeniorTeknologene klimastudiegruppe fra tidlig 2009 og vært redaktør for den helt utmerkede websiden Klimaarkivet. (red anm.).

Kjære klimarealister og klimainteresserte,

Det ser ut til å være politisk enighet om at jordens økosystem er ute av balanse og at dette er menneskenes skyld. Observerbare klimaforandringer blir tatt til inntekt for dette synet. Varselropene blir stadig mer høylydte, skrekkscenariene males med bred pensel og kravene om politisk handlekraft forsterkes.

Svært mange sammenblander begrepene ”miljø” og ”klima”. og store deler av klimadebatten later til å være preget av sterke følelser. Men forurensning må ikke forveksles med utslipp av naturlige gasser som den livgivende gassen CO2.

Menneskeheten burde være mest opptatt av behovet for å redusere menneskeskapte utslipp av giftige og skadelige stoffer globalt og for å bevare jordens fremtid og sikre et godt miljø å bo i for alle. Størst global oppmerksomhet og engstelse er rettet mot den registrerte økingen av CO2 i atmosfæren, antatt som et resultat av forbrenning av fossilt brensel. Det er stor politisk enighet om at menneskeskapte utslipp av CO2 er den største bidragsyter til global oppvarming, på basis av FNs Klimapanels (IPCC) rapporter. Den norske Nobels fredspris komité var så overbevist at IPCC, sammen med tidligere visepresident Al Gore, ble belønnet med en delt Nobels Fredspris i 2007. På dette grunnlag betrakter svært mange IPCCs konklusjoner og prognoser som praktisk talt ufeilbarlige! Men kan vi virkelig stole på IPCC som er en politisk organisasjon under FNs sekretariat, som ikke foretar noen klimaforskning i egen regi?

Mange forskere hevder at CO2 er kommet ut av balanse og at jordens temperatur som en konsekvens stiger og at vannet forsures, mens andre hevder at CO2 har liten eller ingen innvirkning på den globale temperaturutviklingen og at den styres av faktorer langt utenfor menneskelig aktivitet og kontroll. Den globale temperaturen har påviselig gått gjennom store variasjoner i historisk tid basert på aktuelle målinger og beregninger. Noen forskere mener sågar å ha grunnlag for å påstå at jorden ikke står foran en gradvis oppvarming, men kan forvente en gradvis nedkjøling, på vei mot en ny istid ! Seriøse forskere hevder at når jordens klima kommer i ubalanse, hvilket har skjedd i tidligere tider, så ordner jorden opp selv.

Sannheten er at det rår stor usikkerhet både om hva som vil skje med klimaet i fremtiden og hvor eventuelle årsaker er å finne. Hvordan kan usikkerheten og uenigheten være så stor? En forklaring kan ligge i målingene: Hvor pålitelige er målingene av luftens innhold av CO2 og temperatur globalt? Hvordan er måldata behandlet og korrigert for mulige feilkilder? Er tilgjengelig data basert på samme norm med hensyn til for eksempel høyde, årstid, tidspunkt etc.? Er grafiske fremtidstrender ekstrapolert på basis av tidligere korttidstrender?

En annen forklaring er at man har sett bort fra andre klimafaktorer som skiftende vindforhold, havstrømmer, solflekkaktivitet, endring i jordaksens helning, andre klimagasser som metan og vanndamp, samt faste partikler i luften. Det totale klimaspørsmålet er derfor meget komplisert og oppfordrer til ydmykhet når det gjelder å trekke bastante konklusjoner.

Teknologer er opptatt av preventive tiltak når noe ser ut til å kunne gå galt, men i klimaproblematikken hersker det stor usikkerhet både når det gjelder forventet utvikling og virkemidler, samtidig som det satses stort på å redusere utslipp av CO2 som kommer fra menneskenes aktiviteter. Dersom kostbare tiltak settes inn på feil område, er dette enkelt nok bortkastede resurser som kunne vært benyttet til andre og viktigere formål. Det later til at den store globale befolkningsveksten, særlig i u-land og overforbruk av begrensede naturresurser, er viet relativt lite oppmerksomhet. Og det store spørsmålet reiser seg: Med det raskt økende globale behov for energi til økonomisk utvikling, spesielt i u-land, vil det være mulig å redusere utslipp av CO2? Og hvorfor er det ingen som tar opp de mange positive effekter vi får ved en moderat global oppvarming og økt innhold av CO2 i atmosfæren? FNs FAO har jo for lengst påvist at landbrukets avkastning har økt hvert år, som gjør det mulig å brødfø en stadig voksende befolkning. Og NASA har påvist at kloden er blitt oppimot 20 % grønnere!

Dessverre er det blitt slik at forskere som hevder et politisk ukorrekt syn, har hatt vanskelig for å bli hørt. Dette er et potensielt stort problem som vi i Klimarealistene har som en viktig oppgave å gjøre noe med, men uten å svekke krav til redelighet og rimelig balanse i et så viktig tema som klima.

Klimarealistenes mål er, på et faglig nøytralt grunnlag, å skape en bedre forståelse av det komplekse klimaspørsmålet og gi opphav til en større oppmerksomhet, ved å videreformidle klimafakta som kan øke kunnskapene hos politikere og beslutningstakere. Siden Klimarealistene som organisasjon ikke foretar klimaforskning i egen regi, men har tilgang til og støtte fra et stort antall anerkjente forskere, er organisasjonen en uhildet part i formidlingen av forskningsinformasjon som er publisert.

Klimarealistene har som formål å bidra til å dempe den tradisjonelle skråsikkerheten i klimadebatten, og har til hensikt å komme frem til klimafaglige konklusjoner som kan etterprøves. Foreløpig viser observasjoner at IPCCs beregninger på basis av modelleringer, er sterkt overdrevne og at naturlige variasjoner synes å dominere. De mange påviste naturlige årsaksmekanismer belyses hyppig i den internasjonale vitenskapelige presse og forklarer klimaeffekter og variasjoner vesentlig bedre enn den påståtte CO2-effekten.

Vi håper at stadig flere vil støtte våre synspunkter og bli medlem av Klimarealistene, slik at vi som organisasjon kan bli en avgjørende faktor i klimadebattene. Det er viktig at vi overbeviser politikere og beslutningstakere om at CO2 er et alvorlig feilspor.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier