Det er SOLA som styrer klimaet

Karbonkretsløpet før og nå

Vi ser i dag på ett av de vanligste begrep innen den Orwellianske klimanytale – karbonkretsløpet – på en litt uhøytidelig måte og med den politiske ukorrekte forklaring man forventer å finne hos Klimarealistene. Underveis viser vi et par figurer som mislikes sterkt i mer klimaortodokse kretser, fordi disse figurene viser klimafaktaene på en så enkel måte at alle skjønner hva som egentlig foregår. For alle figurene under her, klikk for større bilde

Cicero_06Karbonkretsløpet i politisk korrekt språkdrakt
er et byggverk hvor man underforstått prøver å selge inn budskapet om at kretsløpet omtrent var i balanse før vi opprettet ond kapitalistisk industri som stod for omfattende «utslipp», denne versjonen er fra Institutt for Klimapolitikk:

«Havet og vegetasjonen gir fra seg cirka 200 milliarder tonn karbon i året. Samtidig tar jorda opp like mye slik at karbonkretsløpet omtrent går i balanse. I tillegg slipper vi ut om lag 8 milliarder tonn karbon hvert år. Store deler av dette karbonet har jorda brukt lang tid på å absorbere.»

Virkeligheten er noe annerledes
Merk deg først at noen liker å snakke om karbon (dvs sot) når det egentlig handler om den livgivende og usynlige gassen CO2, og det er jo like meningsløst som å snakke om hydrogen når det handler om drikkevannet vårt!
Atmosfæren utveksler hvert år 20% av sin CO2 med havet og biosfæren på land, derved forsvinner hele problemet. Plantelivet avgir CO2 tilbake til atmosfæren ved forråtnelse, samtidig som faunaen inklusive mennesket puster ut CO2 som en helt normal prosess enkelte ikke vil snakke om. Over geologisk tid ender store deler av gammelt planteliv som sedimenter. Svært mye av dette skjer i havet hvor CO2 felles ut i karbonater (f.eks CaCO3) som igjen blir til bergarter som marmor og kalkstein. De hvite klippene ved Dover er et godt eksempel på denne prosessen som over tid gjør at det blir mindre og mindre CO2 igjen i atmosfæren og mer og mer bundet andre steder. Nå er vi kommet dithen at det er mangel på atmosfærisk CO2, uten at våre politikere og journalister lar seg forstyrre av dette enkle faktum.

CO2_over_600MYDet egentlige klimaproblemet
Det eksisterer bare i geologisk målestokk og kan beskues i all sin enkelhet i figuren til venstre som viser atmosfærisk CO2-innhold over de siste 600 millioner år med minimum, maksimum og gjennomsnitt for hver geologisk periode. Merk at moderne tid er til venstre i figuren.
Under siste istid på 100.000 år – vi har jevnlig istider og de utgjør normaltilstanden over de siste 800.000 år – opptok et kaldere hav iht Henrys Lov mer CO2, med det bedrøvelige resultat at det atmosfæriske innholdet av CO2 var så lavt at plantelivet på land ble svært stresset av CO2-mangel. Figuren over her viser hvordan de prosessene vi har nevnt over 600 millioner år har tømt atmosfæren for det meste av CO2, på vei mot det punktet hvor alt karbonbasert liv på land vil dø ut fordi fotosyntesen opphører grunnet CO2-mangel. En prosess som kan fremskyndes av den nåværende klimapolitikken i Vesten, som går ut på å redusere CO2-innholdet i atmosfæren så mye vi kan – i praksis oppnår man ikke noe annet enn å ødelegge økonomien totalt før man ser noen målbar reduksjon i atmosfærisk CO2.
Figuren viser også at påstanden fra Klimapanelet om balanse i karbonkretsløpet før industriell tid er det reneste vås – over geologisk tid.

Livet i et kaldere og mer CO2-rikt hav vil utvilsomt stortrives også i en istid, men det er for de av oss som ikke har gjeller en mager trøst. Når vil opphøret av fotosyntesen skje, i den kommende istiden eller først i den neste? Ikke godt å si, men i geologisk forstand er 100.000 år bare et kort øyeblikk. Barnebarna trenger neppe å bekymre seg.

Og bortforklaringen?
Klimapanelet og deres klakkører må selvsagt bortforklare slike pinlige fakta, det løser de på flere måter. Først vil de ikke snakke om eldre tidsepoker enn ca 800.000 år fordi de da kan hevde at CO2-nivået er historisk høyt i forhold til idag. Samtidig har de klimaortodokse greidd å utelukke slike pinlige fakta fra IPCCs hovedrapporter.

Beck_CO2level_1826to1960Ernst-Georg Beck
Når man påpeker at det fins et utall målinger samlet av Beck som dokumenterer at vi i 1940 hadde et like høyt CO2-nivå som dagens, da påstås det at de ikke er korrekte noe som er mer enn litt pussig siden de våtkjemiske målemetodene brukt dengang er mer nøyaktige enn dagens metode og at målingene ofte er gjort av Nobelprisvinnere. Man har også det pinlige faktum at Kaplan i sin forskning bekrefter det høye CO2-nivået Beck påpekte for årene rundt 1940 som vist her. Edit: Becks forskning finnes her.

Er Mauna-Loa målingene representative for atmosfærisk CO2?
Innen klimaortodoksien holder man seg til data fra Mauna Loa-vulkanen med den begrunnelse at man her har flyttet målepunktet høyt opp og bort fra menneskeskapt CO2. Pussig nok vil man ikke snakke om at man til gjengjeld har flyttet målepunktet til toppen av en aktiv vulkan hvor det også lekker ut store mengder CO2 fra fjellgrunnen – samtidig som man nekter å bruke dataene fra 19 Europeiske målestasjoner i samme periode, presumptivt fordi disse 19 Europeiske målepunktene viser noe helt annet. Enda mer pussig er det at man ikke verifiserer Mauna Loa målingene med den våtkjemiske målemetode. Segalstad_1996_NorskOljerevy er mer lesestoff for de som vil fordype seg i dette.

Resirkulering av CO2?
La oss helt kort se på de geologiske prosessene som resirkulerer CO2 tilbake dit det kom fra – atmosfæren. Naturen selv hjelper til i form av lynnedslag som setter fyr på kullforekomster. Der kan det brenne i hundrevis av år uten at dette monner merkbart, og bare begrenset av tilgangen på oksygen. Noe av de karbonatholdige bergartene blir presset ned i mantelen hvor de går i oppløsning grunnet høyttrykk og høy temperatur. Vulkanene bringer noe av CO2en tilbake til overflaten samtidig som det lekker store mengder CO2 både fra sprekker i bergene og skjøter i de tektoniske plantene under havbunnen som vist i KN101. Som vist i figur 2 over, så er naturens egen resirkulasjon helt utilstrekkelig, vulkanene er for få og for passive.

2-gradersmålet – enda mer meningsløst!
En godt bevart hemmelighet innen klimaortodoksien er at man kan brenne opp alle fossile ressurser på jorda uten at det gir mer enn ca 20% økning av atmosfærisk CO2. Tenk så litt over at våre politikere i 2-gradersgnåletmålet snakker om å hindre en dobling av menneskeskapt CO2 – hvor kommer egentlig de siste 80% av doblingen fra???

Barnebarna og «Føre-var-prinsippet»
Innen klimaortodoksien er man veldig glade i å snakke om barnebarna og om Føre-var-prinsippet. Vi får satse på at barnebarna husker dette «Føre-Var-prinsippet». Før vi har nådd bunnen av den kommende Lille Istid en gang rundt midten av dette århundret vil det nåværende karbonhysteriet ha dødd ut og barnebarna bør ha startet arbeidet med å tømme de mange CO2-deponiene man nå fyller opp. Barnebarna vil neppe ha mye positivt å si om besteforeldre som kastet bort så mye av oljefondet på totalt meningsløse klimatiltak

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

19 kommentarer

 1. Det er interessant å diskutere målinger gjennom historien, men for å motbevise den allmennoppfatningen som man har i dag om klimaforandringene. Så blir dere nødt til å motbevise virkningen av drivhuseffekten, og at flere drivhusgasser ikke vil føre til større drivhuseffekt. Å hevde at temperaturen ikke er avhengig av drivhusgasser som CO2 blir på et svakt grunnlag om man ikke kan motbevise at denne effekten øker i takt med mengden klimagasser i atmosfæren (da tenker eg ikke på historiske målinger, men å bevise at effekten forblir tilnærmet lik). I tillegg vil eg si det er noe spesielt at det ikke er noen kilder tilknyttet disse flotte figurene og grafene.

  1. Du har helt rett i at vi burde ha oppgitt flere kilder, men tiden strekker ikke alltid til.

   Den komplette forskningen til Ernst-Georg Beck er her:
   http://www.biomind.de/realCO2/papers.htm
   Forskningen til det ikke-statlige klimapanelet finner du her:
   http://www.nipccreport.org/reports/ccr2a/ccr2physicalscience.html

   Som er resultat av en langvarig klimaindoktrinering i skolen i Norge er det svært mange som har gått glipp av følgende viktige momenter:

   Det er bevist i kap 1.1.1 i NIPCC-rapporten at først øker temperaturen og deretter følger CO2-nivået etter som en følge av Henrys lov og massevirkningsloven. Da er det elementært at CO2 ikke kan forårsake den forutgående temperaturstigningen.

   Forøvrig er det slik innen vitenskapen at det er de som lanserer en ny hypotese må sannsynliggjøre den, dette er ikke en oppgave for tilhengerne av forrige hypotese. Nye hypoteser falsifiseres (dvs de feiler) dersom observasjoner i naturen motsier hypotesen. Den manglende oppvarmingen i to historiske perioder (1940-75 og etter 1996) hvor atmosfærisk CO2 økte betydelig er i seg selv en falsifikasjon – to ganger – på dogmet om at mer CO2 fører til økt temperatur.

   Nedkjølingsperioden vi nå har startet på og som ifølge solforskningen skal vare i minst to tiår, er en tredje falsifikasjon på dogmet eller hypotesen om den menneskeskapte oppvarming.

 2. Steinar Løes, du skriver:

  «Jeg vil tro at Seip har vel så god kompetanse på området som de fleste andre som uttaler seg her, eller som det refereres til. Han er tross alt professor 2 innenfor temaet klimaforskning.»

  Din tro på Seips kompetanse er uten betydning. Du må vise oss at Seip er professor II innenfor temaet klimaforskning. Når jeg vet hva du spesifikt sikter til, er det enklere å diskutere relevant kompetanse innen dette omfattende forskningsområdet.

  Du henviser videre til Seips svar på et spørsmål, der Seip svarer:

  «Spesielt i tropene vil andre endringer på grunn av økt drivhuseffekt (temperatur, nedbør) ofte påvirke avlingene negativt. Også kvaliteten av avlingen kan bli dårligere ved høyere CO2-nivå. Andre terrestriske økosystemer (dvs. utenom jordbruksområder) vil også påvirkes av høyere CO2-nivå. Biomassen vil sannsynligvis øke, men biodiversiteten kan avta. En viss positiv virkning i en del jordbruksområder, kan høyst sannsynlig ikke oppveie de negative konsekvenser en ytterligere global temperaturøkning kan få i alle fall hvis det er snakk om mer enn et par grader over temperaturen i 1900.»

  Norske forskere har vist at CO2-nivået endrer seg etter at temperaturen har endret seg. Da kan ikke CO2 drive temperaturen. Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på at utslipp av fossilt CO2 fører til global oppvarming, med økende temperatur og menneskeskapte klimaendringer. Hvis du sitter på slik dokumentasjon fra internasjonale tidsskrifter med peer-review, må du legge det frem. Dette er nemlig noe alle klimarealister venter på.

  IPCC konstruerer klimamodeller som framskriver temperaturen, frem mot år 2100. Men denne framskrivingen baserer seg på anslag eller mulige utviklingstrekk, bl.a. hvordan CO2-nivået vil være i åren fremover. Disse temperaturbanene er nærmest som scenarioer å regne, det er ikke mulig (eller vanlig) å beregne sannsynlighet med vanlige statistiske metoder. Oppdragsgiver velger det scenariet, dvs. den temperaturbanen, som passer best, for de konsekvenser en kan trekke ut av slike beregninger. Nå har CO2-nivået steget jamt og trutt, siden 1979 (se climate4you), men temperaturen har sunket siden 1997. Dette betyr av avviket mellom modellene og de faktiske observasjonen spriker mer og mer. Klimamodellene feiler!

  Artikkelen til Seip er skrevet i 2010, ikke lenge etter at CICERO konstruert sine Klimamyter:

  http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=10961

  En av mytene (nr. 2) er at temperaturen liksom skulle ha sluttet å stige etter 1998. Det har vist seg at dette slett ikke var/er noen myte, bortsett fra hos Cicero.

  Så mitt råd (til deg) er: Ta ikke utsagn fra Cicero’s forskere for gitt. Det er bare ikke-falsifiserte utsagn som er valide. I klimaspørsmålet bygger hele virksomheten til IPCC på en hypotese som ikke er verifisert mot faktiske observasjoner. Inntil dette er gjort, er det hele en hypotese og grunnlaget for IPCC’s skremsler er modellbasert. Og modellene feiler mer og mer.

  1. Klimarealistene har et merkelig forhold til kompetanse og troverdighet. Det er lett å få inntrykk av at dere konsekvent tviler på kompetanse og troverdighet innenfor området hos personer og organisasjoner som dere er uenige med. Samtidig er dere fullstendig ukritiske i forhold til forfattere som deler deres synspunkt.

   1. Her er det tvilsomt mye synsing uten et eneste eksempel, Løes. På grensen til useriøs trolling, faktisk. Betrakt deg som advart.

    I og med at naturvitenskap består i å observere i naturen for å falsifisere en på forhånd formulert hypotese, så sier det seg selv at de som baserer sin «vitenskap»på den ikke-observerte globale oppvarmingen siste 18-19 år, må forvente at de blir møtt med skepsis.

   2. Steinar Løes. Hvis du ikke har annet å komme med enn personkarakteriseringer er denne debatten uten verdi.

    Det hadde vært langt mer interessant om du ville kommentere Seip’s utsagn om økt temperatur som følge av økt CO2-nivå, når norske forskere har påvist at temperaturen endrer seg først.

    Og, hvordan vurderer du Klimamyte nr 2?

 3. Karbonets kretsløp er langt fra klarlagt. Men det er noen forhold som gjelder:
  Henrys lov som sier at CO2s løselighet i havet er proporsjonal med partialtrykket ved konstant temperatur. Vi vet også at ved økt temperatur avgis CO2 fra havet til atmosfæren og motsatt ved redusert temperatur. Alle målinger og historiske data (f.eks. fra Antarktis) viser at CO2 stiger langsomt etter en istid ca 1000 år etter at temperaturen har begynt å øke. Avgassing fra havet er en akseptert årsak. Og det er temperaturen som styrer CO2 – ikke omvendt.
  Forholdet mellom mengden CO2 i hav og atmosfære er 50:1. Når det slippes ut CO2 i atmosfæren vil det innstille seg en ny likevekt. Store mengder av utslippene finnes ikke igjen i atmosfæren – det er en «carbon sink». Her er mye ugjort. Men det er klart at havet har nok Ca og andre stoffer som kan bunnfelle all CO2. I tillegg vil mer CO2 i havet bidra til fotosyntese med økte mengde sjøvekster og planteplankton som primærføde for andre arter.
  De siste 40 år har CO2 og temperaturen steget. Men før den tid har det vært en dårlig sammenheng. Som Hubert Lamb, verdens ledende klimatolog i siste halvdel av 1900-tallet, skrev i 1973: Det må være noe annet viktig som bidrar. For temperaturen varierer uten at CO2 endrer seg nevneverdig, og når CO2 går opp så går temperaturen ned. Og Lamb hadde levd med at CO2-teorien kom og gikk som en forklaring. Siste 600 mill år har det vært liten sammenheng mellom CO2-nivå og temperatur. Og med 20 ganger mer CO2 gikk temperaturen ned. Nå lever vi i en historisk sett lavkarbontid.
  Direkte målinger av CO2 er utført fra 1812. De var neppe de beste fra starten, men etterhvert ble alle analyser bedre. Måleusikkerheten kunne økes ved å velge større og egnet volum. Også Nobelprisvinnere bidro, og det var interkalibrering som i moderne tider. Beck viser til 180 000 målinger hvorav han bearbeidet ca 90 000 som var utført på steder med samtidige meteorologiske målinger. Han fant vesentlig mer endringer enn data fra iskjerneboringer. Og oppvarmingsfasen 1920-40 viste seg markant – en tid uten nevneverdig menneskeskapt CO2-produksjon. Og i den kaldere fase gikk nivået ned på ca 10 år. Bakgrunnsnivået før og etter CO2-toppen er litt over nivået fra iskjerneboringer og samsvarer med Mauna Loa nivået i en 5-års periode etter 1958.
  Men IPCC har ikke brydd seg om Becks målinger. De hevder de er unøyaktige osv. Så da har vi en merkelig situasjon. De er nøyaktige før og etter den nevnte CO2 topp, men når CO2 stiger eller synker i mellomperioden er de gale. Slik resonnerer «verdens beste» forskere innen IPCC-leiren. Becks arbeider må inkluderes i vurdering av CO2s betydning – man kan ikke bare kutte ut 180 000 målinger fra den vitenskapelige litteratur.

  Det er gode forklaringer på lite bidrag fra CO2. Den er teoretisk og i praksis en svak drivhusgass. Men det er en annen historie. Det utgjør ingen trussel mot vårt samfunn. «Drivhuseffekten» domineres av andre forhold. Strålingsaspektet må sees i sammenheng med hele det atmosfæriske termodynamiske systemet med stor dynamikk.

  Til Raaen vil jeg få nevne at halveringstiden for utveksling av CO2 mellom hav og atmosfære er ca 5 år. Se IPCC-rapporten 1990, men du må inn i selve rapporten. Det er endret i Sammendraget.

  Til Løes vil jeg supplere at IPCC selv har konkludert med at det globalt ikke er mer tropiske orkaner, tørke, flom. Dessuten viser FNs FAO at mer CO2 stimulerer vekst og gjør plantene mer robuste mot saltholdig jordsmonn. Ledende R. Tol (2014) har ved gjennomgang av publikasjoner konkludert med at opp til vel 2 C temperaturøkning er det globalt sett en fordel for «fattig og rik».

 4. Å begynne å sammenligne atmosfærens innhold av CO2 over så lang tid som 800 millioner år er interessant, men virker ganske meningsløst i klimasammenheng. For det første har vi ikke så mye detaljert kunnskap om dette. De første 150 millioner år av dette tidsrommet fantes det ikke engang liv på land. Tidsrommet på 800 millioner år omfatter også perioder med nesten totalutryddelse av liv på jorda, hav har oppstått og forsvunnet, fjellkjeder har blitt dannet og blitt slitt ned, og vi har hatt store endringer i klima av forskjellige årsaker.
  I karbonperioden har det tydeligvis vært svært lite CO2 i atmosfæren ifølge diagrammet. Nesten like lite som i dag. Men samtidig var vel det samtidig en periode med spesielt høy biologisk produksjon. Lite karbondioksid kan neppe ha vært noe problem. De store kulleiene fra denne perioden, og et antatt høyt oksygennivå kan i hvert fall tyde på det.
  Problemet med dagens raske endring av CO2-innhold er jo bare det at det vil gi en temperaturøkning som vil være en trussel mot våre samfunn og mye av det livet vi finner på jorda i dag. En høyere temperatur vil gi mer tørke, ekstremnedbør og ekstremvær. Det kan gjøre større områder ubeboelige og true matproduksjonen i mange områder. Dette igjen vil føre til sosial og politisk uro. En stor del av verdens matproduksjon foregår allerede i marginale områder når det gjelder vann. Vi vil også få en økning i havnivået som på sikt vil skape problemer noen steder.
  Ved tidligere klimaendringer hadde dyr og planter en større mulighet til å migrere nordover eller sydover. Mennesket legger i dag så store beslag på områder at dette skaper problemer, og det vil true mange arter.
  Om de andre påstandene i artikkelen som CO2 måling , vil jeg bare si at det strider imot det aller meste av de resultater dagens forskning viser.

  1. Her var det mye udokumentert og pussig nok ser det ut som om noen av påstandene egentlig støtter mitt hovedoppslag, som denne: «En stor del av verdens matproduksjon foregår allerede i marginale områder når det gjelder vann.»

   Det er godt kjent blant biologer at plantene bruker mindre vann når de har tilgang til mer CO2. Stomataåpningene i bladene er da åpne i kortere tid for opptak av CO2 og dermed lekker det ut mindre vanndamp. Dermed kan vi ser en mer tydelig forgrønning i tørre områder, f.eks i utkanten av Sahara. Dette er observert nå i flere tiår.
   Det er like godt kjent at den eneste observerte og dokumenterte effekten av mer CO2 ute i den virkelige verden er en drastisk økning av avlingene de siste 50 år, kvantifisert til 3170 Milliarder dollar.
   http://www.co2science.org/education/reports/reportarch.php

   Når det gjelder betraktningene om at vi ikke har detaljert kunnskap så langt tilbake, så er det bare å si at det fins over 40.000 proksyer som er analysert i større eller mindre grad, og de støtter opp under det jeg skriver. Skal man hevde at det er meningsløst å gå 600 mill år tilbake, da vil det være like meningsløst å argumentere med at CO2-nivået er rekordstort målt over de siste 800.000 år, noe klimaskremmerne til stadighet gjør.

   1. Det jeg skriver om den geologiske siden er holdbart, muligens bortsett fra det jeg skriver om biomasse i karbon-tiden(?).

    Den store økning i kornproduksjon vi har hatt de siste femti år kommer nok i hovedsak av den enorme utvikling vi har hatt både når det gjelder kornsorter og dyrkingsteknikk. Til og med husdyrproduksjon viser en slik økning, og det har i hvert fall ikke noe med CO2 å gjøre.

    Det stemmer at biologisk produksjon vil øke med økt CO2 innhold. Økningen i praksis vil imidlertid ikke være så stor som tidligere antatt, og ikke gjelde alle planteslag, blant annet en del matplanter. De negative virkningene av høyere temperatur med sine konsekvenser, vil sannsynligvis også redusere eller eliminere denne virkningen.

    Professor Hans Martin Seip forklarer dette greit her:

    http://www.cicero.uio.no/sporsmal/detail.aspx?faqid=226

    1. Det er igjen tynt med seriøs forskning som belegg for dine mange rare påstander, Løes. Prof Seip er kjemiker og uttaler seg således utenfor området hvor han har sin faglige ekspertise og det han skriver hos Cicero bærer preg av synsing og og er ikke i samsvar med seriøs forskning. Og selv Seip må innrømme stor avlingsøkning på f.eks ris selv om han prøver å bruke modellkjøringer som motargument:
     http://www.nipccreport.org/reports/ccr2b/pdf/Chapter-1-CO2-Plants-and-Soils.pdf
     http://www.nipccreport.org/reports/ccr2b/pdf/Chapter-2-Plant-Characteristics.pdf
     http://www.nipccreport.org/reports/ccr2b/pdf/Chapter-3-Plants-Under-Stress.pdf
     http://www.nipccreport.org/reports/ccr2b/pdf/Chapter-4-Earths-Vegetative-Future.pdf

     Ved en gjennomlesning av disse fire kapitlene finner man hundrevis av referanser til seriøs forskning som dokumenterer økt biologisk produksjon med økt CO2-innhold og med moderat økt temperatur.

     1. Jeg vil tro at Seip har vel så god kompetanse på området som de fleste andre som uttaler seg her, eller som det refereres til. Han er tross alt professor 2 innenfor temaet klimaforskning.
      Men skal man komme videre i vitenskap er jo uenigheter og diskusjon en viktig drivkraft.

 5. Klimarealistene gjør her rede for at CO2-innholdet i atmosfæren falt med ca 100 ppm i løpet av en drøy 5-årsperiode rundt 1945. Legger man til grunn Wikipedia’s anslag for atmosfærens masse, betyr dette at noe sånt som 800 gigatonn CO2 netto gikk ut av atmosfæren i denne tiden.

  Det utløser et viktig kontrollspørsmål: Hva er en troverdig mekanisme for denne enorme (og sterkt variable) fluksen? Uten et godt svar på det må vel hypotesen om at målingene er troverdige forkastes?

  1. Min oppfordring til Klimarealistene om å begrunne sitt sterke forsvar for Beck’s målinger med litt fysikk, har stått ubesvart i over en uke.

   Spørsmålet var like enkelt som det er fundamentalt: Hvor ble det av de 800 tonn gigatonn eller så CO2 som det så kraftfullt hevdes forsvant ut av atmosfæren på omtrent 5 år?

   Man kan merke seg at dette svarer til noe sånt som 30 års menneskelig utslipp, og at netto fluks ut av atmosfæren (endog med fallende CO2), må ha vært rundt 10 ganger det man har observert de siste 50 år.

   Det er altså meget store effekter man snakker om, så de fysiske hovedprinsippene burde kunne framlegges. Hvorfor da denne tausheten?

   1. Dette er det allerede gjort rede for innen vitenskapelig litteratur. Det er vitenskapelig enighet om at atmosfæren årlig utveksler ca 20% av sitt CO2-innhold med hav og biosfære, og som Segalstad bemerker ved flere anledninger «dermed forsvinner problemet». Bortsett fra i klimapanelets oppkonstruerte alternative modellverden som du baserer deg på.

    Du finner det du etterspør på websiden til Tom V. Segalstad, i NIPCC-rapporten og her:
    http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2015/04/Segalstad_1996_NorskOljerevy.pdf

    1. 14 minutter tok det å gi dette svaret. Det er jo imponerende, men det hadde vel vært bedre å bruke litt mer tid på å prøve i gi et konkret og forståelig svar?

     Men det som mangler i klarhet på vegne av Klimarealistenes egen påstand, tas i fullt monn igjen på vegne av meg: «… klimapanelets oppkonstruerte alternative modellverden som du baserer deg på.&raquo

     Nå kan man jo ikke utelukke at den slags demagogi kan ha sin entusiastiske tilhengerskare, men de som nærmer seg saken analytisk ser jo straks at det ikke er snakk om modeller her. Med mindre enkel massebevarelse kalles «alternativ modellering».
     Antatt at Wikipedias tall for atmosfærens masse er rett, betyr 100 ppm reduksjon at ca 800 gigatonn gikk ut av atmosfæren ut på omtrent 5 år. Hvor ble de av?

     Med referanse til debattreglene, punkt 2, er det naturlig å spørre: Presist hvor i NIPCC rapporten kan man lese hvor disse gigatonnene ble av? Presist hvor finner man den store variasjonen i fluks ut av atmosfæren diskutert?

     1. Kanskje det er på tide å konkludere? Beck’s målinger gir flukser som ikke kan forklares, og må da forkastes som feil.

     2. Beck tar utgangspunkt i over 90 000 målinger av atmosfærisk CO2 gjort de siste 200 år. De viser 2 topper. Etter varmeperioden etter Dalton minimum nærmer CO2-konsentrasjonen seg 400 ppm, og etter mellomkrigstidens varmeperiode overstiger den 400 ppm. Den naturlige forklaringen er at etter en temperaturstigning øker det atmosfæriske CO2-nivået.

 6. Jaja det er da greit å ha den plansjen av karbonkretsløpet så ser man fort manglene og usikkerhetene. Hele systemet er dynamisk i hovudsak styrt av varme. jeg merker meg at atmosfæren inneholder 750 milliarder tonn karbon, dette er et tall som jeg har sett så lenge jeg husker, men CO2 vokser jo i atmosfæren var det ikke med 40% ? så ser jeg bakke til luft utvekslingen som sies¨å vere 60 milliarder tonn, sammen med forrotnelse er dette næring og CO2 som planter bruker sammen med fotosyntesen, vi vet ikke om dette er nok til plantene eller det blir nødvendig og hente mer fra atmosfæren. Øker varmen øker utvekslingen og opptak i vegetasjonen, ved og gjødsle og tilføre CO2 så ser vi at plantene er istand til å vokse ved lav temperarur da har vi et bevis for at næring og CO2 er begrensende faktorer og at plantene har kapasitet til å ta opp langt mer når utvekslingen øker ved økt varme det kan bety at CO2 og vegetasjonener kansje er i balanse. Vekst i levende biomasse øker åndingen fra planter og alle dyr innklusiv mennesket forøvrig er ikke menneskets ånding på 2.5 milliarder tonn CO2 årlig med og ikke minst åndingen fra alle varmblodide dyr. All denne CO2 fra ånding kommer fra karbonen i jordsmonnet, utslipp fra kaldblodige dyr er styrt av tempraturen. Så alt i alt kan både utslippet og opptaket i biosfære kan være langt større en den plansjen viser. Mye upløyd mark før vi kan sie at karbonkretsløpet er kjendt.

Kommentarer er stengt.