Det er SOLA som styrer klimaet

Norske politikarar og FN’s klimapanel tek feil

Av Per Engene, Bø i Telemark

Norske politikarar meiner dei har støtte frå FN’s klimapanel til å hevde at det er til stor skade for jorda dersom temperaturen går opp med to grader C etter 1750. Politikarane hevdar denne myten fordi dei ikkje er kjende med klimahistoria vår.

Klimahistoria i Noreg
I den boreale og atlantiske varmetida for mellom 10.000 og 2.500 år sidan var det i middel 3-4 oC varmare klima enn no. Det var ikkje skadeleg for nokon, tvert imot voks det stor furuskog over Hardangervidda og Valdresflya 1.500 moh., og alle isbreane i Skandinavia var borte. Slik er det ikkje i våre dagar. Til samanlikning minkar temperaturen med 1 oC for kvar 100 m som me stig i høgda når det er tørt og stilt ver, noko som tilsvarar 5 oC mellom noverande skoggrense på 900 moh. og 1.500 moh.

Dei siste 1.000 åra av varmetida hadde me Bronsealderen i Norge. Då er me inne i historisk tid med ei rik kulturell utvikling i Egypt og Mesopotamia. Etterpå kom Jernalderen med kjøligare klima og ein temperatur om lag som i vår tid. Historia om klimaet i Norge viser at det hadde vore gunstig med ei stigning i temperaturen på 3-4 oC for all vegetasjon og produksjon av mat.

Klimahistoria viser at politikarar og media feilinformerer folk for å halde oppe myten om at det er skadeleg med eit varmare klima. Då kan ein spørja kvifor dei same folka reiser til Spania i fleire veker kvart år?

Myten om CO2-utslepp
Den andre myten går ut på at gassen CO2 varmar opp jorda, og derfor er det farleg å sleppe ut CO2. Det er rett at CO2 absorberer varmestråling frå jorda med ein effekt som utgjer i middel mindre enn 1 grad C. Men dermed er effekten til CO2 oppbrukt, for likninga for absorpsjonslova, Lambert-Beers lov, viser at mengda CO2 i lufta allereie absorberer alle varmestrålar i CO2-spekteret. UTSLEPP av CO2 til lufta gir ingen ekstra varmestrålar å absorbere i CO2-spekteret. Så enkelt er det! Meir CO2 kan sjølvsagt ikkje absorbere fleire strålar enn jorda sender ut i CO2-spekteret? Jorda strålar ikkje meir energi for det om det blir meir CO2 i lufta.

Energibalansen på jorda
Ein realistisk analyse av energibalansen på jorda, viser at 1. fordamping av vatn med 65% effekt er den suverent største faktoren i overføringa av energi frå jorda til atmosfæren. Det krev mykje energi å varme opp og fordampe berre ein liter vatn! At det skjer 2. varmeleiing direkte frå jorda til lufta med 19% effekt, har alle sett som har vore på ein asfaltert plass ein varm dag når oppvarma luft dirrar slik at det blir synkverving, eller fata morgana som me høyrer om frå ein ørken. Den minste faktoren med 16% effekt er den delen av 3. varmestrålinga frå jorda som blir absorbert, den delen som FN’s klimapanel meiner står for heile varmeoverføringa frå jorda til atmosfæren. Den mest ekstreme påstanden er at CO2 med sine 2,5% står for 100% eller  heile varmeoverføringa frå jorda til atmosfæren!

NASA_solar_imageSola er suveren
Sola er suveren når det gjeld å halde oppe temperaturen på jorda. Sola yter ein effekt på 1366 W/m2, ein effekt som må delast på fire for å få ein middelverdi for jorda, pga. dag og natt og rundinga av jorda = 341,5 W/m2.

Til samanlikning kjem 0,055 W/m2 frå jordvarme og 0,020 W/m2 frå fossil varme. Det viser at dersom sola sviktar, er me ille ute!

Det mest vesentlege: fotosyntesen
Det er berre 0,04% CO2 i lufta. Det er svært lite, så lite at all CO2 i atmosfæren hadde fått plass i Bø kommune i Telemark, ein av dei minste kommunane i Telemark. På ein stor globus er Bø berre som eit punktum. Det er så lite at lufta i vår tid er sveltefora på CO2, så gartnaren må pøse på med det firedobbelte med CO2 i veksthusa for å få brukbare avlingar. Og då er me framme ved det mest vesentlege, fotosyntesen, der livsgassen CO2 er det einaste næringsstoffet som gjer at det er liv på jorda, og som gjer at jorda er fruktbar. Det viser at CO2 ikkje er forureining, og det viser kor forferdeleg gale det er å fjerne livsgassen CO2 frå lufta.

Konklusjonen
Det beste som kunne skje med jorda vår, var at temperaturen gjekk opp med 3-4 grader C. Og når UTSLEPP av CO2 aldri kan påverke temperatur eller klima på jorda, er det ei innbilling at menneske kan påverke klimaet, som er styrt av sola og naturen ved naturlovene.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

9 kommentarer

 1. Til slutt ble det en liten smule substans i Raaens argumentasjon (Jfr hans kommentar nedenfor 4. oktober 2015 at 09:46), han kommer med ett konkret ankepunkt, men ikke mot det Per Engene skriver. Han tar noe ut fra løse luften som han har lest andre steder på KRs webside, og insinuerer igjen at medlemmer av KVR skulle ha et behov for å distansere seg fra dette:

  «påstanden om at kun ca 4% av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt gjentatt så ofte på klimarealistene.com at man må anta at ingen i KVR ønsker å distansere seg fra den.»

  På Tom V. Segalstads webside har det i årevis stått følgende: «The stable 13C/12C carbon isotopes in the air’s CO2 give us the only way to determine its anthropogenic fraction: ~4%».

  Jeg siterer også fra Revelle and Suess (1957) som konstanterer at: “CO2 derived from industrial fuel combustion” would be only 1.2% for an atmospheric CO2 lifetime of five years, and 1.73% for a CO2 lifetime of seven years (Segalstad, 1998).

  Se også NIPCC-rapporten CCRII, sidene 151 til 164.

  Spørsmålet til Raaen blir da hvorfor forskere i eller utenfor KVR skulle ønske å distansere seg fra denne eller tilsvarende observasjoner i naturen?

  Raaens insinuasjoner er altså rent oppspinn, uten noen som helst vitenskapelig forankring. Trolling er således en adekvat karakteristikk av det Raaen bedriver..

  1. Her er forsøk på en forenklet historie som fanger sakens kjerne: La oss tenke oss as alle fossile CO2 molekyler har en egen «farge», f.eks. «rød», mens de øvrige er «svarte».

   Om vi ser litt omtrentlig på det, er det sluppet ut så mye fossil CO2 at innholdet i atmosfæren skulle vært 560 ppm, en fordobling fra førindustriell tid. Altså: annenhvert CO2 i atmosfæren skulle vært «rødt».

   Nå vet vi jo at det reelle CO2-innholdet er mindre, ca 400 ppm. Det betyr at noe CO2 er gått til havene og til vegetasjon. Men den prosessen kan ikke endre forholdet vesentlig. Rett nok liker planter «røde» best, men det gir ikke stor nok forskjell. Det burde vært ganske mye «røde».

   Men målingene viser altså at vi har omtrent 4% «røde». Så vi har tilsynelatende et dilemma – det er bare 4% fra fossil energi.

   Oppklaringen er enkel: Den netto strømmen av CO2 ut av atmosfæren er egentlig en differanse mellom mye større strømmer. Det skjer en stadig utbytting av CO2 mellom atmosfæren og havet og planter.

   Planter spiser CO2 ved fotosyntese, men puster om natta og blir spist av dyr, råtner osv., noe som avgir CO2.

   Løseligheten av CO2 i havet er avhengig av temperatur, og den svinger. Fra natt til dag, og vi har havstrømmer som frakter vann store avstander, fra tropene til arktis og motsatt. Siden det er relativt mye «røde» i atmosfæren, er sjansen stor for at et «rødt» går til havet, men sjanse for at et «rødt» går andre vei er mye mindre – det går derfor en netto strøm av «røde» fra atmosfæren til havet, selv om den totale nettostrømmen er null.

   (Det er ikke engang nødvendig med temperatur-differanser: tenk på en hypotetisk tekopp der vi på hver side av en vegg har blått og rødt blekk. Når vi ta bort veggen vil væsken etter hvert bli ensfarget fordi røde og blå bytter plass. Men den prosessen stopper ikke opp når væsken er ensfarget: røde og blå fortsetter å bytte plass selv om vi ikke ser det. På samme måte kan CO2 molekyler hoppe mellom luft og vann uten at nettoinnholdet trenger endre seg.)

   Dette gjør det lett å forstå at «røde» kan ha en levetid i atmosfæren på få år. Det skyldes at de byttes ut med «svarte». Så, selv om kan si, med rette, at kun 4% av CO2 molekylene er kommet direkte fra fossile brensler, så skyldes storparten av økningen i atmosfærisk CO2 fra 280 til 400 ppm vår brenning av fossile brensler.

   Dette er er forklart mange steder, se IPCC rapporter og
   http://www3.epa.gov/climatechange/endangerment/comments/volume2.html#2-3
   http://rabett.blogspot.no/2010/05/eli-can-retire-part-xiii-tom-segalstad.html
   http://geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/944-kort-oppholdstid-til-karbon-i-atmosfaeren-bevis-mot-menneskeskapte-utslipp
   http://geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/989-hva-bestemmer-isotopsignaturen-til-karbon-i-atmosfaeren

   NIPCC rapporten sier på side 164:
   «The short residence time suggests anthropogenic emissions contribute only a fraction of the observed atmospheric rise and other sources, such as ocean and volcanic degassing of CO2, need to be sought». Det er tydelig at de bruker enkelt-molekylers levetid i atmosfæren til å si noe om utviklingen av CO2. Som vi har sett er dette åpenbart galt.

   En hverdagslig men ikke alt for presis analogi: Dette blir som å bruke en enkelt-bils tid gjennom en kø til å si noe om varigheten av køen. Vi vet jo at en kø kan vare i timesvis selv om enkeltbiler bruker noen få minutter.

   Vi finner det samme ved å se på den radioaktive C-14 isotopen:

   Måling av den viser også en halveringstid i atmosfæren på noen få år, som vist bl.a. av nordmannen Reidar Nydal som studerte effekten av atmosfæriske prøvesprengninger på 60-tallet.

   La oss tenke oss at man kunne gjort et C-14 eksperiment før vi startet vesentlig brenning av fossil CO2. Det ville utvilsomt vise en halveringstid som i dag, noen få år. Men samtidig er det ingen tvil om at den totale CO2-mengden i atmosfæren ville vært ganske konstant.

   Så det er klart man kan ikke bruke halveringstiden av C-14 til å si noe som helst om nettostrømmen av CO2 – halveringstiden bestemmes av bruttostrømmene.

   Og dermed er vi framme ved svaret på spørsmålet. Hvorfor noen skulle ønske å distansere seg fra 4% tallet? Fordi det rett og slett er irrelevant i forhold til drivhuseffekten, og tåkelegger sakens kjerne.

 2. Når jeg leser dette innlegget, tar jeg det for gitt at Klimarealistenes Vitenskapelige Råd i all hovedsak går god for det. (Moderator: Forfatteren av det enkelte oppslag her den som skal ha de enkelte spørsmålene, dette slettes derfor).

  1. Feil å slette Raaens kommentar.
   Det må tas inn igjen, hvis god presseskikk skal gjelde for dette forumet.
   Enig i at Raaens spørsmål, kopiert på klimadebatt.com, må besvares av Per Engene, og ikke Vitenskapelig råd.
   Det er utilbørlig å forvente at andre personer skal forsvare Pers innlegg.
   Det er jo også noe uenighet mellom oss Klimarealister.
   Jeg er sikker på at Per kan forsvare sitt eget innlegg meget godt.
   Vitenskapelig Råd kan eventuelt kommentere, hvis noen vil.
   Det vil også føre til en konstruktiv debatt i denne bloggen.

   1. Redaksjonen har ingen innvendinger mot at Raaen eller andre utfordrer Per Engene på en saklig måte i en dialog, i tilfelle det var hensikten med utspillet her.

    VI kan ikke se at det er forenlig med god presseskikk å ta inn kommentarer som ikke kommer inn under definisjonen av saklig informasjonsformidling. Er hovedsaken å mobbe akademikerne i KVR som naturligvis ikke kan forventes å kommentere de enkelte innlegg skrevet av andre forfattere her, så anbefales Raaen å gjøre dette andre steder.

    1. Opplagt at Raaens kommentar er typisk trolling, som går ut på å slenge ut spørsmål i stedet for selv å argumentere/dokumentere.
     Slik trolling karakteriserer Raaen mer enn de han angriper.
     Derfor bør Raaens urimelige spørsmål til andre enn forfatteren stå for at forfatteren og andre kan gi sine tilsvar, både til hans angrep på personer som ikke har noe med teksten å gjøre og taktikken.

     1. Petter Tuvnes har helt rett i at det er en redaksjonell hovedlinje som går ut på å tillate trolling. Konsekvensen er at man ofte driver vekk de leserne som kunne vært interessert i en seriøs debatt i kommentarfeltet, fordi trollingen og foringen av trollene blir dominerende..

      Den andre hovedlinjen er lav eller nulltoleranse for trolling, og det er den hovedlinjen redaksjonen ble instruert om å følge fra oppstarten.

     2. Tuvnes og Aaslid strides om Aaslids sensur er akseptabel og hensiktsmessig, men er ellers temmelig enige. De bruker ord som «utilbørlig», «mobbe akademikerne i KVR», «trolling», «urimelige spørsmål», «angrep på personer» om mitt innlegg.

      De som ikke har lest mitt slettede innlegg må tro det var heftige greier. Vel, det kan sjekkes her: http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/08/klimarealistene-sannheten-og-ytringsfriheten#comment-2280468280.

      Som man vil se er det temmelig harmløst. Jeg gjør en enkel logisk(??) antagelse: «For når en organisasjon som har som hovedmål å opplyse almuen holder seg med et professortungt råd, må vel kvalitetsikring av informasjonen være Rådets første oppgave.»

      Basert på den forutsetningen henter jeg noen punkter fra Engenes innlegg, og retter dem i spørsmåls form til tilfeldig valgte medlemmer av KVR.

      Når ble enkle, presise spørsmål «personangrep» og «mobbing»?

      Men mitt utgangspunkt var feil, om jeg skal tro Tuvnes: «Det er utilbørlig å forvente at andre personer skal forsvare Pers innlegg» og Aaslid: «akademikerne i KVR som naturligvis ikke kan forventes å kommentere de enkelte innlegg »

      KR bør kanskje klargjøre den holdningen eksplisitt på websiden hvor KVR presenteres?

      Men det blir feil å satse på at KVR kan distansere seg helt fra klimarealistene.com. Ingen gir KVR ansvar for enhver detalj, men de store linjene vil medlemmene i KVR bli assosiert med.

      F.eks. er påstanden om at kun ca 4% av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt gjentatt så ofte på klimarealistene.com at man må anta at ingen i KVR ønsker å distansere seg fra den.

Kommentarer er stengt.