Klimaåret 2016 – naturen råder

Klimanytt 182, av Ole Henrik Ellestad

Varm El Niño er over og global middeltemperatur går, ifølge satellittmålinger, mot utflating på 20. året. Det ga rekordavlinger og lite globale ekstremeffekter, muligens med unntak av snø i Sahara og Saudi-Arabia. Parisavtalen ble signert av over hundre land, men gir bare 0.2 C lavere temperatur i år 2100 om alle løfter innfris. Brexit-politikere og Trump-leiren tror ikke på CO2-hypotesen.

Gladnyheter
«Klimaåret» 2016 ebbet ut med noen gode nyheter. Et av de varmeste årene i moderne tid viste seg å gi globale rekordavlinger. Som hveteavlinger i Norge i 2007 med en forbigående varmetopp. Naturen gir således stadig påminnelser om at klodens middeltemperatur er lavere enn optimalt for å brødfø 10 milliarder om noen år. Økt CO2 stimulerer vekst og gir bedre resistens mot tørke og saltholdig jordsmonn. Satellittmålinger viser også at kloden er blitt 20% grønnere siden starten i 1979. Dette fremgår jo også fra FNs FAOs data og legges der til grunn for nødvendig planlegging og tiltak. Tross alt er vi jo ikke så langt over 250 ppm som ofte settes som en nedre grense for CO2-tilførsel før redusert plantevekst inntrer.

Professor Richard Tol, ledende på miljø og klimastrategi, har oppsummert at verden vil bli bedre for fattig og rik med 2-3 C høyere temperatur. Det reflekterer også et annet viktig faktum – at IPCCs «skadelige» oppvarming er størst der det fra før er kaldere: på høyere breddegrader om vinteren og natten der nordlige soner har mest dyrkbar mark. Videre svarer oppvarmingen på 0.8 C fra år 1900 til en høydeforskjell på 120 m. I sum må dette sees som bare fordelaktig. Man trenger heller ingen stor klimabakgrunn for å fornemme at dersom Canada eller tilsvarende områder i Sibir hadde byttet temperaturer med USA ville det gitt enorme befolkningsendringer. Vi kan føye til at tidligere varmeperioder har stimulert utvikling av samfunn, mens kaldere tider har bidratt til uroligheter. Menneskene stammer jo fra varmere tropiske forhold, så det dør langt flere mennesker i kaldt vær selv om det er varmen som omtales i media.

Ulempen er at man må 130 m høyere for å gå på ski i marka. En skremselsversjon av dette passer godt sammen med IPCC-leirens øvrige propaganda og at varmere klima skal gi reduserte avlinger. Påfallende nok har ikke IPCC forfektet noe syn om hva en idealtemperatur for kloden med 10 milliarder mennesker skal være. De har ikke engang anerkjent at det vil være naturlig med en oppvarming etter siste Lille istid – da folk led og hele armeer forflyttet seg over isen i sentrale deler av Østersjøen.

Allerede på vårparten 2016 forskutterte IPCC leiren det varmeste året i moderne tid. For oss skeptikere bekrefter det en solid avstand til vitenskapelige kriterier. Så viser satellittmålinger bare 0.02 C over rekorden i 1998 – en tusendels grad per år. Det hører med at usikkerheten estimeres til 0.1 C, sannsynligvis høyere i noen måleserier. Så får vi vel høre om bakkemålingene til tross for at IPCCs CO2-hypotese skal gi størst effekt oppe i atmosfæren – der satellitter og værballonger måler liten effekt. For å snu på uttalelsen: «Slikt skjer ikke i de beste vitenskapelige familier».

Det må jo også være en gladmelding for alle, også IPCC-leiren, at temperaturen falt «som en stein» etter den super-El Niño som passerte siste året, og at det nå går mot en kald La Niña-fase selv om CO2-nivået stiger. Da fortsetter utflating (eller bare nesten) av global middeltemperatur på tyvende året – mens IPCCs modeller stadig beregner markant økning. Eller er IPCC-leiren bare opptatt av at CO2-effekten skal være så stor som mulig? Det kan virke slik fra hyppige omtaler av oppvarmingen i deler av Arktis, mens uvanlig snø i Saudi-Arabia og i Sahara går ubemerket hen.

Enkelt å forstå hvorfor IPCC-hypotesen feiler
På tampen av året engasjerte Carl I. Hagen seg sterkt i klimasaken. Den etterfølgende debatt viste fortsatt medieregi på IPCC-leirens premisser, men demonstrerte IPCC-leirens kunnskapsmangel om naturlige variasjoner. For i de ulike områder på kloden formes klimaet av geografi og variasjoner i sol, jordoverflaten, atmosfærens totale effekter med vinder, skyer og dominerende vanndamp samt havstrømmer med åpenbare effekter på kortere og lengre tidsskala, og med mønstre som gjenfinnes i dag. Systematisk reduksjon i skydekket, med mange ganger høyere effekt enn CO2-økning, kan forklare oppvarmingen 1986-2000.

Trump-leiren har også skjønt dette. Ut over et mulig beskjedent bidrag ser de CO2s påståtte klimadominans som elitens pseudovitenskapelige konstruksjon, De vet at Parisavtalen ikke vil ha noen effekt (kun 0.2 C i år 2100), at Kina (og India) fremover øker sin kullkraft med 19% de nærmeste år og at CO2 ikke er med i deres nye miljølov. Ledende Brexit-politikere tror heller ikke på IPCC-alarmene, og Russland og U-land gjør lite. Selv i indoktrinerings-Norge er det bare 25% som setter klima blant de tre viktigste samfunnsspørsmål (på kun 3.plass).

Med en ganske annen internasjonal medieeksponering av manglende CO2-effekt har klokkene begynt å ringe for CO2-hypotesen.

13 thoughts on “Klimaåret 2016 – naturen råder

 1. Hvorfor forstår ikke et par tusen, sikkert oppegående og reflekterte vitenskapsmenn og klimaforskere, hvordan det forholder seg med CO2 og temperaturvariasjoner, at det største CO2-reservoiret fins i havet og at øket havtemp frigør den CO2-økning man snakker om? Hvorfor har de ikke lært seg det faktum at temperaturstigning kommer først og CO2 kommer som en konsekvens.? Er det mulig at seriøse forskere bytter ut hypotesen mot et postulat og bruker all sin energi for å finne registreringer som underbygger dette og glatt overser det åpenbare, at postulatet er et falsum?
  Svaret på en rekke spørsmål i samme led må være; Money, penger, store penger, som korrumperer den åpenbare virkelighet…

  • Godt poeng…Du burde fortelle alle de ledende forskerene hvordan dette henger sammen. At løslighet av CO2 i vann er temperatur- (og trykk)avhengig er sikkert helt nytt stoff her:) Vet du forresten hvorfor det har blitt dramatisk varmere, når det ikke er CO2/klimagasser som er forklaringen? Alle data viser MINST 0,1 grad C oppvarming globalt pr. dekade, noe som er flere størrelsesordner større endring enn oppvarminga siden siste istid. Vær obs på at solaktiviteten har vært avtakende over mange år nå.

   Modellene har selvsagt løslighet som funksjon av temperatur inkludert. Innen anvendt fysikk er dette like trivielt som at værsimuleringsmodellene har temperaturavhengiget på metningstrykk og relativ luftfuktighet. Større bekymring vil være å forklare hvor i huleste all antropogen CO2 har blitt av dersom kun økt temperatur kan forklare den økende CO2-mengden i biosfæren.

   • Siden dette åpenbart er trosspørsmål vel så mye som vitenskap for tiden får jeg støtte meg på Klimarealistene med min tro; «Klimaet på jorden følger variasjoner i solaktiviteten.
    Endringer i synlig lys er små, men endringer i magnetfelt og kosmisk stråling har stor effekt på klimaet.Mesteparten av oppvarmingen i forrige århundre kan knyttes til endringer i solaktiviteten».
    Det er vel ikke så enorme mengder CO2 i biosfæren vel? Ca 400 ppm er vel ikke mye, ca 0.04%, som man antar kun er 150 ppm over planteveksters tålegrense. Når man på bakgrunn av disse tallene ser på andelen av fossil CO2, som skal være vårt bidrag og kun er 4% av disse 400, 15 ppm, så snakker vi om konsentrasjoner som er så små at det er vanskelig å fatte noen dramatikk eller over hodet noen effekt på klimaet. Det vi vet er at en ytterligere økning av CO2 i biosfæren vil ha gunstig effekt på avlinger i verden slik at vi kan settes i stand til å brødfø de 10-12 mrd vi blir i løpet av århundret…

 2. Problemet er at regjeringens rådgivere ikke skjønner dette og politikerne fortsetter å bevilge enorme pengesummer til tøv og tøys. Siste eksemplet jeg så vat at Norge skal betale enorme summer for at torvmyrene ikke skal dyrkes i Østen og at en skal dyrke planter nok til å tilsette 20 % biodiesel som attpåtil ødelegger motorene.

 3. Har lest en teori om at økt CO2 i atmosfæren skyldes at økt havtemperatur forskyver likevekten mellom CO2 i vann og CO2 i luft og denne prosessen er pågående. Sjøtemperatur er høna og CO2-konstentrasjonen i luft er egget. Hvorfor avspeiler ikke satelittmålinger økt havtemperatur? Jeg regnet med at satelittene brukte måling av infrarød stråling som temperaturparameter.

  • Under istidene svingte CO2 innholdet i atmosfæren med ca 100 ppm, mens temperaturen varierte 5-6 grader. Altså knapt 20 ppm per grad.

   Siden 1980 har CO2 øket med 60 ppm, mens temperaturen har steget maks en halv grad.

   Kanksje «teorien» ikke holder mål?

   • Vi hadde vel en oppvarmingspause fra krigens dager nesten fram til 1980 og fra slutten av 90-tallet til i dag. Da blir det kanskje litt søkt å velge den perioden du gjør?
    Kloden har vel opplevd temperaturstigning i rykk og napp siden Den Lille Istid som seg hør og bør. og noen mener at den utflating vi opplever nå kan vare lenge og kanskje også resultere i temperaturfall på grunn av fallende solaktivitet…

    • Så det er «søkt» å velge perioden hvor man har satelittmålt temperatur?

     Så la også tilbake til starten av CO2-målingene på Manual Loa, 1958. Siden da har CO2 nivået økt med ca 90 ppm, og temperaturen i følge HADCRUT4 med maks 0.7 grader.

     Det styrker mitt argument.

     • Det er vel en til dels betydelig tidforskyvning mellom temperaturøkning og øket CO2-nivå du ikke tar hensyn til her tror jeg…

      • Det stemmer at iskjernedataene viser at i istidene kom CO2 flere hundre år etter temperaturen. Det betyr at på 50-års sikt forventer man mindre enn de knapt 20 ppm per grad som istidsdataene tilsier – mens man observerer mye mer.

       Igjen har du styrket mitt argument.

       • Som legmann på feltet syns jeg det er nyttig og opplysende å studere samvariasjonene mellom solaktivitet og temperatur, og temperatur og CO2. Det fins masse grafikk og forklaringer både her hos Klimarealistene, hos Climate4you, Watts Up With That, NIPCC og andre kilder.
        Min bekymring, sammen med en voksende skare av både leg og lærd, er den bastante politisering som foregår i IPCC-miljøet, det tilsynelatende klimabedraget, at kritikere ikke kommer til orde og at verden blir holdt for narr. Kanskje Trump kan vise vei i denne jungelen med sin uttalte skepsis til alarmistene..

 4. Hva med de varslede negative effektene av økt temperaturer? Ekstremvær. Vi har gode data fra USA, men jeg savner alltid data fra resten av verden. YR hadde i går en artikkel om Norges vær, spesielt Svalbard i 2016 som «bekrefter trendene». Uten ekstremvær utover ordinær naturlig variasjon, faller jo mye av interessen bort for tiltak. Men da må man kunne vise at det IKKE er store negative endringer. Et annet forhold, er å forklare de tre siste årenes hav- og vindstrømmer mot Nordpolen. Vi får sjelden en meteorologisk forklaring på dette. Det knyttes bare rett til klimaendringer.

 5. Det er selvsagt mange som har forsket på hva co2 er og gjør, men uten forkleinelse for noen, fortjener familien Idso med far Sherwood og hans to sønner Craig og Keith å bli nevnt og æret.
  Sherwood tok iflg https://en.wikipedia.org/wiki/Sherwood_B._Idso sin PhD i 1968 med tittelen:
  «The photosynthetic response of plants to their environment: a holocoenotic method of analysis”
  Idso-familiens forskning omkring co2 er mange-årig, entydig og udiskutabel akseptert av langt de fleste gartnere, som pumper co2 inn I sine drivhus I sikker forvissning om at det gagner deres planters vekst og helse, samt også gartnerens økonomi.
  For å herme litt etter Kevin Trenberth: «It’s a travesty» at IPCC-leiren ikke vet og ikke vil vite at co2 fremfor alt er planteføde uten hvilken livet på jorden ikke er mulig.

Legg inn en kommentar