Det er SOLA som styrer klimaet

Klimapanelet villeder om global oppvarming

Vi gjengir i dag Klimanytt 88 som er ett av de aller viktigste utgavene fra ifjor, da det her vises klart at Klimapanelets modeller villeder om global oppvarming.

Den 3. november 2014 offentliggjorde IPCC sin siste rapport, den såkalte synteserapporten som blir lagt til grunn for de kommende klimaforhandlingene. Der demonstreres hvor dårlige klimamodellene har vært til å forutsi den manglende oppvarming siden 1996. Hele 97,4% av IPCC’s klimamodeller viser for høy oppvarming, som vist i KN 77.

Den villedende påstanden:
Den forrige synteserapporten til IPCC kom i 2007. I den står det på side 46 følgende: For de to neste tiår (fra 2000) gir framskrivning av klimamodellene en oppvarming på 0.2 grader per tiår. Selv uten økning av utslipp av klimagasser etter 2000, vil det bli en oppvarming på 0.1 grader per tiår.

Observasjonene viser opphør av oppvarming
Det vi har observert er at den globale temperaturen i gjennomsnitt har holdt seg konstant siden 1996, mens CO2 mengden i atmosfæren har økt 9% (se KN 39,44, og www.climate4you.com). De årlige utslippene av CO2 er ifølge IPCC 29% høyere i 2010 enn i 1990.

KN88 Fig IPCC14-SYR_AR5_LONGERREPORT-Box1.1-Fig1

I IPCCs synteserapport (side 41) finner vi figuren til venstre. De røde/skraverte stolpene viser observert endring av global temperatur per tiår, hvor skraveringen viser usikkerheten. Dette er sammenlignet med forventet temperaturøkning i 114 klimamodeller i samme tidsrom. De grå stolpene viser hvor mange modeller som gir en bestemt temperaturøkning. IPCC skriver at ”…i perioden fra 1998 til 2012 viser 111 av de 114 klimamodellsimuleringene en oppvarmingstrend større enn observert …”. Dvs. 97,4 % av modellene gir større oppvarming enn observert. Vanlig forskerpraksis ville føre til at disse modellene må forkastes. SYR_AR5_LONGERREPORT er synteserapporten fra 2014.

”Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest.”
IPCC skriver at noen modeller (dvs. mer enn 97%) overestimerer virkningen av klimagassene i tillegg til å ta feil når det gjelder virkningen av sol, vulkaner og aerosoler. De konkluderer med at en større del av modellene dog stemmer for perioden 1951-2012, selv om et flertall av modellene også her viser raskere oppvarming enn observert. Siden de ikke er i stand til å beregne usikkerheten i sine modeller, benyttes en middelverdi av et utvalg av modellene med spenn av modeller som mål for usikkerhet. Siden modellene ikke er korrekte – blir ikke middelverdien mer sannsynlig. Her er det fristende å sitere fra Henrik Ibsens Peer Gynt: ”Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest.”
IPCCs synteserapport bygger på at disse modellene, hvor 97,4% gir for stor oppvarming i perioden 1998-2012, gir et riktig bilde av jordas klima de kommende hundre år eller mer.

Synteserapporten har et core writing team ledet av R. K. Pachauri. Norske bidragsytere er Jan Fuglestvedt (Cicero, Atmosfærisk Kjemi) og Karen O’Brien (UiO, Statsviter).

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

 1. Hvorfor mener den amerikanske presidenten, flere amerikanske forsker miljøer og selvsagt NRK og YR med at 2014 er det varmeste året som noen gang er målt?. Dagbladet hadde en artikkel om at det var det varmeste året siden 1998. Som var det varmeste året som er målt.
  Ser jeg på satelitt målingene på http://www.climate4you.com. Så kan hvem som helst se at 1998 er det varmeste året mens det er mange varme år mellom 2000 og 2013, men som er langt nær så varmt som 1998. For 2014 skal bli det varmeste året bør det være lik er høyere måling enn 1998, men jeg kan ikke se at 2014 er det. Hvorfor og hvordan kan de over nevnte da mene at 2014 er det varmeste? Tukling med måle data eller måler de i urbane områder?

  1. Du stiller gode spørsmål her , Sven Nymoen. Egentlig bør du spørre de ansvarlige i NRK direkte.

   Det er nærliggende å anta at de du nevner i ditt spørsmål har valgt å forholde seg til bakkemålingene av temperatur som iht NASA viser at 2014 var varmest. Det er velkjent at bakkemålt temperatur er av lav kvalitet sammenlignet med satelittmålt temperatur og det har over tid oppstått store feil grunnet flytting av målestasjoner, urbane varmeøyer og andre feil i forbindelse med kalibrering og homogenisering av rådataene.

   Samtidig later de du nevner som om satelittmålingene ikke eksisterer, eller de presterer å være totalt uvitende om at det eksisterer satelittmålinger. Motivet for en slik oppførsel kan være sammensatt og klimadebatten er sterkt preget av både politisk korrekthet og gruppetenkning. Motivene til de enkelte aktørene ønsker Klimarealistene ikke å spekulere i, dette må bl.a NRK-ledelsen, Dagbladet osv svare på selv.

   Som man kan se av presseoppslag i England, er NASA selv i ettertid bare 38% sikre på at de har rett når de hevder at 2014 var varmest.
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2915061/Nasa-climate-scientists-said-2014-warmest-year-record-38-sure-right.html

Kommentarer er stengt.