Det er SOLA som styrer klimaet

Åpent brev til miljøbyråd Guri Melby

Følgende brev er sendt fra John Sverre Svendsen til miljøbyråd Guri Melby den 10.februar, i anledning utviklingen av en offisiell Klima- og energistrategi for Oslo som en del av kommunens miljøpolitikk. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ber Klima- og Energiprogrammet den 18.mars om å besvare vedlagte henvendelse som rette vedkommende. I mellomtiden er John Sverre Svendsen valgt til Klimarealistenes nye leder. Vi venter i spenning på svaret fra Oslo kommune.

Emne: Vedr. Invitasjon til frokostmøte 11.02.2014: Innspillsmøte – Oslo klimaveikart mot 2050
Jeg har med interesse notert meg at byråden inviterer til Innspillsmøte/frokostmøte i Litteraturhuset 11.februar og tillater meg som gammel osloborger å komme med følgende kommentarer:
Av listen over deltakere, fremgår det at dette at møtet domineres av velkjente miljøaktivister, slik at utfallet i stor grad er forventet. Oslobeboere er selvsagt opptatt av at byen vår kan tilby et akseptabelt og sundt bomiljø. Problemet i dag er den dårlige luftkvaliteten vinterstid, som er et reelt problem for astmatikere og hjertepasienter. Oslo som by er jo ikke unik i denne sammenheng, da svært mange storbyer lider av det samme problemkomplekset.

Jeg reagerer negativt på at du tydeligvis fremmer et mål om en utopisk ”fossilfri by”(?) i 2050. Problemet med å tilstrebe bedre luftkvalitet har ingenting med ”fossiler” å gjøre. Oslo er internasjonalt kjent for sine mange interessante fossiler fra prehistorisk tid. Det vanlige politiske korrekte begrepet er vel derfor fossilfritt brennstoff, som refererer til noe annet enn bensin og diesel. Svært mange av oss lyttet til politikerne tidlig på 2000-tallet, med oppfordring til å kjøpe biler med dieselmotor, som skulle være bedre for miljøet. Nå viser det seg at avgass fra dieselbiler kan være mer skadelig enn fra bensinbiler og eldre dieselbiler har til like en høyere årsavgift. Så sier forskerne at eldre dieselmotorer uten partikkelfilter, faktisk er noe mindre skadelige enn den nye varianten, så her er igjen politikerne tydeligvis på feilspor.

De fleste politikere skjelner ikke mellom begrepene ”klima” og «miljø”. Det er tvilsomt om menneskene kan påvirke klimautviklingen, som mange forskere nå mener er et resultat av naturlige variasjoner over tid. Det faktum at den globale temperaturen har stagnert de siste 18 årene og gått noe ned de siste 10 årene, har fått mange solforskere til å mene at kloden kan være på vei mot en ny istid, som verdens befolkning ikke er forberedt til å takle. Lavere temperaturer gir som kjent reduserte avkastninger i landbruket og verden er helt avhengig av økte avlinger for å kunne brødfø en voksende global befolkning, spesielt i Afrika og Asia. FNs særorganisasjon FAO uttalte nylig at atmosfærens økte innhold av den livgivende gass CO2, har bidratt til å øke matproduksjonen globalt. Dessverre er det jo slik at politikere har akseptert at CO2 er en skadelig klimagass og temperaturpådriver, men uten at dette har hold i vitenskapelig forskning. Det er en voksende oppfatning blant forskere globalt at CO2 – påstanden er et feilspor.

Det er som kjent mange faktorer som påvirker luftkvaliteten i Oslo. Det er jo særlig vedfyring, oljefyr, utslipp fra tungtransport, avgass fra skip og i noe mindre grad personbiler. Bruk av piggdekk, som ifølge NAF er dobbelt så sikre som vanlige vinterdekk på glatt føre, er ikke en vesentlig bidragsyter til plagsomt svevestøv ifølge lungeforskere. Oslo kommune har likevel pålagt brukerne en sesongavgift på kr 1.200 for dette sikkerhetstiltaket. Svevestøv fra veislitasje er relativt tungt og faller ned veldig snart etter at det har blitt løsrevet fra veioverflaten. Det har stått et par artikler i Aftenposten av lungeforskere, som rapporter at de ikke har funnet svevestøv i lungene. Derimot er sotpartikler fra uforbrent brennstoff et alvorlig helseproblem. Kommunen har jo gjort en viktig innsats med å bidra til utskifting av gamle ovner og oljefyr, og til å kjøre busser på miljøvennlig drivstoff. El-biler bidrar også, men de er fremdeles i mindretall. Det største problemet er nitrøse oksider som dannes under det atmosfæriske ”lokket” de dager byen har temperatur-inversjon.

For å takle utslippsproblematikken på en effektiv måte må myndighetene ta fatt på de viktigste kildene til utslippene. Mange byer har forbud mot vedfyring og oljefyr, busser bør gå over på naturgass, hydrogen eller etanol, muligens batteridrift (elbuss), tungtransport likeledes. Den private bilparken og taxinæringen får etter hvert tilgang til ”renere” bensin-og dieselmotorer, men det er ikke er realistisk å begrense slik trafikk. Skipstrafikkens forbrenning av ”skitten” bunkerolje har store utslipp av sot og nitrøse oksider, som det må settes fokus på.

De fleste som eier en privatbil i dag, vil beholde den i mange år fremover da utskifting alltid vil representere en stor investering, men over tid. Antall elektriske biler har som kjent økt i vesentlig grad på grunn av avgiftsfrihet, men vil aldri kunne erstatte den vanlige bilen. Verdens bilpark og tunge kjøretøyer vil i mange ti-år fremover være totalt avhengige av fossilt brennstoff. Det er naivt å tro at Oslo kommune, selv ved et bedre utbygget kollektivtilbud, vil kunne avskaffe all bilbruk, fordi det fremdeles trengs transport til byens butikker, barnehager og infrastruktur. Høyere bompriser ved rushtider for å redusere bilbruk er likeledes et meget asosialt alternativ, som kun de med høyere inntekt vil ha fordel av. Imidlertid kan Oslo kommune bidra vesentlig til å bedre luftkvaliteten ved at veiene feies og spyles med korte mellomrom. Det er dessverre ikke prioritert i dag, som vi alle kan observere. Det store spørsmålet er derfor i hvilken grad borgerne vil finne seg i å bli pålagt ytterligere utgifter og begrensinger. Å bo i by har sine fordeler, men det er også negative aspekter som vi må ta med i bildet.

Oslo kommunes mål er forståelig nok å arbeide for en renest mulig by, men da må tiltakene stå i forhold til de resultater som realistisk kan oppnås. Det er som nevnt meningsløst å henvise til en ”fossilfri” by og det er snakk om å forbedre byens miljø. Det er naivt å tro at Oslo kommune kan påvirke klimaet, som er utenfor menneskelig kontroll og helt avhengig av naturlige variasjoner. Jeg oppfordrer deg derfor som miljøbyråd, å forholde deg til miljøproblemene på en realistisk måte. Oslo kommunes målsetting bør derfor være Oslos miljøveikart mot 2050.

Med vennlig hilsen
John Sverre Svendsen

Abonner på Klimanytt:

Kategorier