Det er SOLA som styrer klimaet

Klimahøring i USA 15.april

curry photoEtter at President Obama la fram sitt kontroversielle klimatiltak for FN, ble det 15.april arrangert en høring i Representantenes Hus. Selve klimahøringen finner du her. Atmosfærefysiker Judith A. Curry fra Georgia Institute of Technology som er kjent for å være en brobygger mellom de to vitenskapelige hovedretningene i klimaspørsmålet, var invitert for å vitne for de folkevalgte og vi gjengir her i norsk oversettelse hennes hovedpunkter fra dokumentet i lenken hvor du finner 12 sider med materiale som utdyper og støtter hennes hovedpunkter.

Hovedpunkter:
Nyere data og forskning støtter betydningen av naturlige klimavariasjoner og setter spørsmålstegn ved
konklusjonen at mennesker er den dominerende årsaken til den siste tids klimaendringer:
• Pause i den globale oppvarmingen siden 1998
• Reduserte estimater av klimasensitiviteten for karbondioksid
• Klimamodeller spår mye mer oppvarming enn det som har blitt observert i begynnelsen av det 21. århundre

Vi har gjort noen tvilsomme valg i definisjonen av problemet med klimaendringer og dets løsning:
• Definisjonen av «farlige» klimaendringer er tvetydig, og hypotesen om katastrofale vippepunkter regnes som svært eller ekstremt usannsynlig i det 21. århundre.
• Forsøket på å knytte farlige konsekvenser av ekstreme værhendelser til menneskeskapt oppvarming er misvisende og støttes ikke av bevis.
• Klimaendringer er et «kinkig moralsk problem» med dårlige muligheter for å finne gode løsninger
• Det er anslått at USAs 28% utslippsreduksjon vil hindre 0.03 °Celsius av oppvarmingen i 2100.

Utilstrekkeligheten i dagens politikk basert på føre var-prinsippet unnlater i stor grad å adressere de virkelige samfunnskonsekvenser av klimaendringene og ekstremvær (enten forårsaket av mennesker eller naturlig variasjon):
• Vi bør utvide rammene for klimapolitisk tenkning og gi beslutningstakere et bredere utvalg av alternativer ved adressering av risikoen ved klimaendringene.
• Pragmatiske løsninger basert på arbeidet med å akselerere energiutviklingen, bygge mer robust mot ekstremvær, og uten nøling foreta tiltak mot forurensning med begrunnelser uavhengige av fordeler ved utslippsreduksjoner og klimatilpasning.

Følgende avsnitt er fra Dr. Currys hoveddokument og er utvalgt av redaksjonen som spesielt relevante for våre politikere:

Pausen i oppvarming bekreftes
Temperaturtrenden for den siste tid analyseres og Dr. Curry bekrefter pausen som følger: Så vi har ingen signifikant temperaturøkning siden 1998, som er en periode med 25% of alle våre CO2-utslipp. Denne pausen i oppvarming er i konflikt med IPCCs AR4-report fra 2007, som forespeilet en økt oppvarming på 0.2 °Celsius pr tiår i det tidlige 21. århundre.

Hovedperspektivene for dette århundret?
I sitt hoveddokument kritiserer Dr. Curry klimapanelets konklusjoner på en rekke områder og hun peker på de to mulighetene for dette århundret: Vil menneskeskapte eller naturlige klimaendringer dominere? Naturligvis konkluderer hun med at det vil bare tiden vise.

Dr. Curry påpeker at klimaet endrer seg naturlig i en tidsskala fra tiår til århundrer, men vi har ikke forklaringer på en rekke observerte historiske og paleo-klimatiske variasjoner, herunder oppvarmingen 1910-1940, kjølingen i midten av forrige århundre og pausen i oppvarmingen i dette århundre. Interessant er det at Dr. Curry peker på sol og vulkaner som uforutsigbare faktorer hvor hun unnlater å opplyse om at solforskningen lenge har varslet en kommende nedkjøling. Til gjengjeld peker hun på en kraftig advarsel om en nedkjøling fra Dr Habibullo Abdussamatov, medlem av det Russiske Vitenskapsakademiet, hans varsel om et «Grand Minimum» rundt 2060 finner du her.

Dr. Curry har videre dette å si om de diskrediterte klimamodellene som politikerne har en så bunnsolid tro på:

Klimamodellenes projeksjoner for dette århundrets klima taper troverdighet på grunn av:
• Manglende evne til å forutsi den siste tids pause i oppvarmingen av jordoverflaten
• Manglende evne til å simulere mønstre og tidspunkt på multidekadale havsvingninger
• Nedvurdering av fremtidige solvariasjoner og solens indirekte virkninger på klimaet
• Tilsynelatende overfølsomhet for økningen i drivhusgasser
(Listen er vesentlig lengre, men dette er en god start, red.anm.)

Ingen hast med å nå 2-gradersmålet
Dr. Curry sammenligner 2-gradersmålet med fartsgrensen på en motorvei og påpeker at det å kjøre 10 km/t under fartsgrensen ikke automatisk kan ansees å være trygt, på samme måte som det å kjøre 10 km/t raskere ikke er farlig. Det åpenbare er at større hastighet generelt er farligere enn en lavere hastighet, og Dr. Curry anbefaler derfor at man ikke seg seg blinde på dette 2-gradersmålet, spesielt fordi den siste tids forskning har pekt på en vesentlig lavere klimasensivitet som gjør at vi ikke kommer i nærheten av 2-gradersmålet selv uten noen klimatiltak før langt ut i neste århundre.

Ensidig informasjon fører til gruppetenkning
Dr Curry peker så på et annet problem som har fått utilstrekkelig oppmerksomhet, aktører med egeninteresse (i politisk, økonomisk eller religiøs forstand) har uten motforestillinger skapt denne situasjonen:

Politikere, aktivister og journalister har stimulert en alarmistisk informasjonsflom på menneskeskapte klimaendringer for å støtte en politisk agenda mot utslipp fra fossilt brensel. Dette er en selvforsterkende prosess basert på kollektiv tro som best kan sammenlignes med et akselrerende snøskred hvor mediene skaper frykt som genererer flere skremsler som igjen øker frykten.

At resultatet av dette er gruppetenkning til fortrengsel for seriøs analyse basert på fakta, er implisitt i Dr. Currys orientering til Representantenes hus.

Argumentene fra Klimapanelet om at menneskeheten står overfor en klimakatastrofe i dette århundret er svært svake og det eksisterer ingen bevis til støtte for argumentene.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

  1. Så lenge våre politikere kun blir foret med opplysninger fra mainstream og aktivister er det tvilsomt om norsk politikk blir lagt om og basert på virkeligheten.
   Norge blir kanskje det siste landet som motstrebende må innrømme at penger og resurser er blitt sløst ut til ingen nytte nå alle andre har gjort det.

 1. Takker Geir Aslid for denne.
  Dette er ikke første gang Judith Curry har vitnet for amerikansk politisk adminstrasjon. Hun har heller ikke vært alene. Roy Spencer, John Christy, William Happer, Richard Lindzen og flere har vitnet flere ganger.
  Om dette har påvirket amerikansk klimapolitikk kan se ut til å være tvilsomt, men kan ikke helt overses.
  En slik adgang for skikkelige genuine fagfolk også i Norge ville være et ønskemål, men det fremtrer idag som mer utopisk enn realistisk. I norsk sammenheng ville slike høringer sansynligvis virke mer positivt enn i den «Obamiske» stubburnhet.

Kommentarer er stengt.