Det er SOLA som styrer klimaet

Utdanningsforbundet på ville veier?

Av Erik Bye

Vi har før skrevet om Utdanningsforbundets ønske om mer indoktrinering i skolen, etter at nestleder Steffen Handal skrev i Dagsavisen: «Mange elever går ut av skolen som klimaskeptikere. Det må det bli slutt på»! Utspillet i Dagsavisen er et klart brudd på formålsparagrafen i skolen, om å utvikle kritisk, selvstendig tenkende elever. Nå har det kommet nok en protest på Utdanningsforbundets oppførsel.

Ny kraftig kritikk av Utfanningsforbundet
Det har lenge ikke vært noen respons fra lærerne i denne saken. Imidlertid har det nå dukket opp en kritisk røst til forbundets utspill i Dagsavisen. Det er lektor Bjørn Morten Galåen, forbundsleder i Utdanningsforbundet Tolga! Han har et innlegg i UTDANNING, 6. mars 2015, hvor Galåen stiller dette meget treffende spørsmålet: «Ønsker vi virkelig å forme barn ungdommer som ikke stiller kritiske spørsmål, og ønsker vi barn og unge som ikke har egne meninger?»

Hvis det er slik, er forbundet med på å bryte skolens formålsparagraf slik den er nedfelt i opplæringsloven: «Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad». Og Galåen viser til den etiske plattformen, under punktet «Respekt og likeverd»:

«Den enkeltes egenart og personlig integritet fordrer respekt. Det skal ikke forekomme noen form for undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurderinger».

Avslutningsvis er Galåen forundret over at det ikke er flere lærere som har spurt om denne indoktrineringen. I den undringen støtter jeg Galåen fullt ut. Har klimasaken kommet så langt at vi faktisk har lærere som selv er indoktrinert og opptrer ensrettet i undervisningen?

Mer tåketale fra Utdanningsforbundet
som ved nestleder Steffen Handal har svart Galåen: Utdanningsforbundet på riktig vei. De skriver: «Først vil jeg (Handal) slå fast at Galåen og jeg er helt enige om at vi som er lærere har et ansvar for å legge til rette for at elever skal være kritiske, og uttrykke sine egne meninger, slik det pekes på i opplæringsloven.»

Forbundets utspill i Dagsavisen var basert på en undersøkelse som viste at 20 % av befolkningen ikke tror på at klimaendringene er påvirket av mennesker. Andelen er størst blant unge og eldre. Forbundets oppdrag er bl.a.: «å fremme miljøbevisste holdninger. Det skal vi gjøre på et vitenskapelig grunnlag. I dag er dette grunnlaget etablert og anerkjent.»

I følge Utdanningsforbundet skal skolen etterleve faglighet og sannferdighet i formidlingen til elevene. Og så kommer konklusjonen: «Det innebærer etter mitt (Handal) syn at vitenskapelige funn det er så stor enighet om som i dette tilfellet, må formidles slik andre anerkjente vitenskapelig funn presenteres.» Dessuten: «Og selvsagt skal elevene likevel få god mulighet til diskutere dette og vurdere lærestoffet kritisk.»

Det at Utdanningsforbundet blander sammen miljø og klima viser at lærerorganisasjon ikke har skjønt at det er forskjell på miljø og klima. Men la nå det ligge i denne omgang.

Oppsummert; Utdanningsforbundet forvalter sannheten på vegne av Klimapanelet
Det Handal på vegne av forbundet prøver på her er å ri to hester samtidig. Elevene skal gis anledning til å diskutere klimastoffet kritisk, men konklusjonen er klar, den har Utdanningsforbundet bestemt: Det er IPCC som forvalter sannheten. Utdanningsforbundet opptrer således skremmende autoritetstro. Det mest overraskende er at lærernes egen organisasjon systematisk bryter formålsparagrafen i skoleverket. Elevene får beskjeden: Dere må gjerne diskutere stoffet og læreboka kritisk, men uansett er det skolen som vet best, hva som er sannheten. Mennesket påvirker klimaet.

Det er åpenbart at Utdanningsforbundet ikke har fått med seg den betydelige skepsisen som råder mot det klimasynet IPCC forfekter. Det er mulig det kommer overraskende på forbundet at Judith Curry nå har vært i en åpen høring i Representantenes Hus om klimasaken. Jeg håper at flere lærere våkner på basis av det lektor Galåen skriver, og den villfarelse UDFB lever i.

Tenke seg til: De er overbevist om at de former kritiske og selvstendig tenkende elever, samtidig som skolen skal bestemme hva elevene skal mene.

Bakom synger Komiske Ali.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier