Det er SOLA som styrer klimaet

Føre-var som forskningsbasert kunnskap

Av Erik Bye

Klimalobbyistene i Concerned Scientists Norway (CSN) er en av mange merkverdigheter i mediebildet. Iht egen webside begrenser deres naturvitenskapelighet på styrenivå seg til Rasmus Benestad, med jussprofessor Beate Sjåfjell som styreleder og Andreas Ytterstad som styremedlem og spesialist på bl.a klimapolitikk og marxisme.  Disse Tordenskiolds soldater hadde 11.sept 2008 en større artikkel i Aftenposten, som trakk opp noen aldeles skremmende og skrekkelige scenarier.

Alvoret krever handling
Med denne alvorstyngende overskrifter skal vi manes til handing på et tidspunkt hvor det er 13 år siden den globale oppvarmingen opphørte. Vi siterer:
«Professor Nalan Koc, leder av Polarprogrammet ved Norsk Polarinstitutt, er overrasket: «Ingen av klimamodellene har forutsett at smeltingen skulle gå så fort.» FNs klimapanel forutså isfritt Polhav om sommeren først i 2070. Nyere modeller har fremskyndet tidspunktet til sommeren 2030, men de nyeste anslagene sier at isen kan være borte allerede om fem år.» (Red anm: skrevet i 2008, isen skal altså være borte allerede i 2013!)

«Balansen mellom frigivelse og opptak av CO2 i økosystemer på land og i hav endres slik at disse systemene selv blir pådrivere i en oppvarming. Mengden av karbondioksid i atmosfæren er pr. august 2008 den høyeste noensinne de siste 650 000 år. Mark Lynas skriver i boken Seks grader: «Det burde vært oppløp i gatene, folk burde skreket fra hustakene, det burde ha blitt gitt instruksjoner til parlamentet, og det burde vært 24 timers dekning av saken i alle kanaler. Men ingenting av dette skjedde.»»

«To graders temperaturstigning vil gjøre at forørkningen fortsetter på en rekke kontinenter, tilgangen til rent vann vil bli prekær for milliarder av mennesker, som dermed vil drives på flukt, med enorme menneskelige lidelser og ressursbetingede politiske konflikter som følge.»

Vi ser også at utifra oppslaget var det 8 personer som dannet CSN. De påstår i løpet av debatten at de er 26, men på siste innlegg er det bare to igjen i debatten? Hvor mange er de i dag i denne anti-vitenskapelige foreningen som hevder at faktaene ikke spiller noen rolle? Har de smeltet bort sammen med isen i Arktis, står de fremdeles på sin påstand om at milliarder av mennesker skal bli drevet på flukt eller har de i all stillhet gått fra borde i kjølvannet av CSN’s synkende troverdighet?

Klimaendringer gir ikke økt konfliktnivå!
Fredsforsker Nils Petter Gleditsch (PRIO) spør naturlig nok i dette tilsvaret 19.sept om hva slags forskningsbasert kunnskap som ligger bak utsagnene vi har sitert over her? Hvilken forskning hviler de på? Det er spesielt «milliarder på flukt» som opptok Gleditsch som også påpeker at det ikke eksisterer noe vitenskapelig grunnlag for at klimaendringene skal gi økt konfliktnivå.

Alvoret ved 2 grader
Professorene Vetlesen og Hessen svarer her (23. sept under overskriften Alvoret ved 2 grader.
De oppgir sine kilder som: «Forskning og artikler: fagfellevurderte artikler i Geophysical Research Letters, Nature og Proceedings of the National Academy of Sciences, samt Stern-rapporten fra 2006». Kort sagt, helt ukonkret og intet av kvalitet. Disse to forfatterne forholder seg heller ikke til observasjoner i naturen. Oppslaget er enda en oppramsnng av useriøse skremsler.

CSN bedriver useriøs spekulasjon
Nå presenterer også Bjart Holtsmark (SSB) sine synspunkter (24.sept) under overskriften: En varslet katastrofe.
Holtsmark påpeker at dette er spekulasjoner og viser til at det ikke eksisterer noe vitenskapelig grunnlag for påstanden om at vi skal få milliarder av flyktninger grunnet vannmangel. Han konkluderer med at han forventer at spesielt professorer (Concerned Scientists) baserer sine utsagn i klimadebatten på fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner.

CSN mangler dokumentasjon!
Naturlig nok var heller ikke Gleditsch fornøyd med kildeanvisningene til Vetlesen og Hessen, uspesifikke som de var, og han følger opp saken her (1. oktober). Han har kvalitetsikret flyktningepåstandene til V&H og funnet at det eneste de har å fare med er et utestet estimat i Sternrapporten som er tatt ut av løse luften. Estimatet på 150-200 millioner er så tidoblet av V&H og markedsført som sannhet. Gleditsch er så gammeldags at han vil ha fagfellevurderte konklusjoner fremfor «denne typen agitasjon»

Føre-var prinsippet som kunnskapsfornektelse
V&H, nå med to  jurister og en bærekraftforsker på slep svarer (17. okt) med føre-var-prinsippet, som er den klassiske siste forsvarslinje hos IPCC-leiren etter at det er klart etablert at det ikke ligger noen naturvitenskapelige fakta til grunn for deres standpunkt. Så, der slapp de katta ut av kunnskapssekken. Henvisningen til de vitenskapelige tidsskriftene var bare en bløff, kunnskapsgrunnlaget er oppsummert i en setning: «Vi i Concerned Scientists handler på grunnlag av føre-var-prinsippet». 
Med andre ord: Vi er kunnskapsfornektere, faktaene spiller rett og slett ingen rolle.

På Stadig tynnere is
Slik svarer Gleditsch og Holtsmark på dette (3. nov) i ingressen: Hvis vi serverer beslutningstagere og opinion en rekke myter og egen synsing, vil klimapolitikken få utilsiktede virkninger med store kostnader.
Til tross for at FN’s Klimapanel har som hovedprinsipp at en skal bygge på fagfellesvurdert forskning, så vil de fem forskerne fra Concerned Scientists legge til grunn at fagfellevurdert forskning er uegnet ved en slik risikovurdering som man står overfor i klimasammenheng. Og i fravær av slik forskning eller til erstatning for forskning man ikke liker skal føre-var prinsippet tre inn.
Avslutningsvis spørres det om CSN mener en praksis med å dikte opp et estimat med milliarder av flyktninger er i tråd med forskningsetiske retningslinjer?

Setter skapet på plass
Denne gangen (14. nov) er det Grønhaug, Jødal og Segalstad som finner grunner til å sette skapet på riktig plass. De starter med voksenopplæring i empiri, begrepet brukes om fakta bygget på observasjoner og erfaring og kan således ikke anvendes når SCN synser om fremtiden. Deretter følger en total tilbakevisning av enda flere av de spinnville påstandene fra CSN, blant annet den mytiske havforsuringen.
Konklusjonen er sterk men riktig: En påstand om å handle iht. føre-var-prinsippet, ved å ignorere eksisterende kunnskap, er enten å demonstrere manglende kunnskap, eller bevisst å føre folk bak lyset.

Føre var i klimakrisen
Det siste innlegget (17. nov) er svaret fra Concerned Scientists, som ikke har et eneste saklig motargument men heller nærmest frir til Gleditsch og Holtsmark: «I stedet for polemikk med dem, ønsker vi heller å fokusere på hva vi sammen kan gjøre for å møte en av menneskehetens største utfordringer: klimakrisen.»

winter-political-humor-no-warming-17-yearsOg statusen snart 7 år senere?
Det er 2 år siden året CSN hevdet polisen kunne ha smeltet bort!
Det eksisterer fremdeles ikke en eneste klimaflyktning!
Og resten av klimakrisen er like ikke-eksisterende i dag som den var i 2007.
Før klimatoppmøtet i Paris til høsten vil opphøret av den globale oppvarming feire sitt 19 eller 20-års jubileum litt avhengig av hvem sine data man analyserer.

Og føre-var prinsippet er blitt en hellig ku i klimadebatten.

Rettstaten og føre-var prinsippet
Til nå har rettstaten forholdt seg til at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Når enkelte nå argumenterer for at dette prinsippet skal anvendes til erstatning for fakta noen ikke liker, så forlater man rettstaten og innfører prinsippet om at man er skyldig inntil det motsatte er bevist. Det er noe deprimerende at en professor i juss kan slippe unna med å argumentere for et gjennomslag for føre-var prinsippet til erstatning for det som til nå har vært et grunnprinsipp i rettstaten,

Aftenpostens saklighetsnivå?
Det er nyttig å notere seg at Aftenposten i 2008 slapp til forskere som forholdt seg til naturvitenskapelige fakta. Etter 2008 har Aftenposten ført en redaksjonell linje med en nærmest total ensretting mht klimaspøsmål, noe som viser en manglende respekt både for kunnskap og for ytringsfriheten slik den er nedfelt i paragraf 100 i grunnloven. Hvorvidt Aftenposten her har anvendt føre-var prinsippet eller om man bare er allergisk mot kunnskap er ukjent. Illustrerende for det manglende saklighetsnivået i Aftenpostens klimadekning  i 2015 er dette ferske dommedagsinnslaget om at global oppvarming kan føre til mangel på både øl, sjokolade og kaffe. Øyensynlig var ikke det nok, så de har for egen regning lagt til vin etter å ha oversatt fra orginalen i The Guardian.

Hverken Concerned Scientists eller redaksjonen i Aftenposten leser øyensynlig konklusjonene fra Klimapanelet (punkt 9.4.1.4.1) hvor Box 9.2 dekker 4 sider under overskriften: «Climate Models and the Hiatus in Global-Mean Surface Warming of the Past 15 Years»:

Klimapanelet konkluderte i Kapittel 9 i WG I rapporten fra Sept 2013 at det dengang hadde vært en 15-årig pause i Global oppvarming (GSMT) som ikke var forutsatt av en eneste av deres klimamodeller.

 

 

 

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier