Det er SOLA som styrer klimaet

Omfattende klimakvotesvindel

Vi ser i dag på klimakvotene som er vår tids avlatsbrev. Ved å kjøpe en klimakvote får du tillatelse til å slippe ut CO2 med god samvittighet. Bedrifter (ond kapitalistisk industri) er som hovedregel kvotepliktige mens du selv inntil videre ikke skal kjøpe kvoter for ditt utpust. Her er en kort gjennomgang av kvotesvindelen over de siste årene

Klimakvotebyråkratiet
Gjennom Kyotoprotokollen og Klimapanelet er det bygd opp et omfattende internasjonalt klimabyråkrati som lever sitt eget liv helt uaffisert av en rekke pinlige fakta. I dette systemet blir industriland tildelt en kvote med den totale mengden klimagasser som tillates som utslipp og byråkratiets rolle er å administrere dette i et system som pålegger stadig flere aktører disse meningsløse kvotene med det mål å gradvis redusere «utslippene» samtidig med at EU med Norge på slep til stadighet skjerper det overordnede klimamålet. Kvotene oppstod som et resultat av internasjonal hestehandel og spesielt Russland ble tildelt generøse kvoter som en motytelse for at de ble med på klimagaleien.

Norge fikk sin egen klimalov i 2007 og denne oversikten fra SFT gir en god oversikt over byråkratiet.
Fra starten av ble gratiskvoter tildelt den minst onde delen av industrien og offshoreindustrien fikk selvsagt ikke en eneste gratiskvote.

Et grovt uansvarlig storting?
Hvor er dokumentasjonen i det offisielle Norge som spesifiserer hvordan CO2 forurenser??? Miljødirektoratet som administrerer gift og helseskadelige stoffer har ingen dokumentasjon på at CO2 representerer noen risiko for helse, miljø eller klima. Man har basert seg på en påstand fra FN’s Klimapanel om at CO2 forurenser og siden Stortinget anser FN i dag for å være minst like ufeilbarlig som paven for 500 år siden, så er det utenkelig for våre politikere å undersøke hvorvidt denne påstanden er riktig.

Hva er en klimagass?
Klimagasser er også kjent som drivhusgasser og definisjonen av disse omfatter bare menneskeskapte klimagasser uten at naturens utslipp av klimagasser bir tatt hensyn til. Målet er at reduserte utslipp av såkalte «klimagasser» skal hindre en galopperende klimakatastrofe en gang i fremtiden. Det eksisterer ingen observasjoner i naturen som kan bekrefte eksistensen av denne klimakrisen i noen form og teorien om klimagassenes evne til å påvirke temperaturen på jorda i målbar grad (drivhuseffekten) har store likhetstrekk med pseudovitenskapen.

En klimagass alene står for ca 95% av drivhuseffekten, det er vanndampen
.
Klimagass nr to er karbondioksid (CO2) som står for ca 3,5% av drivhuseffekten.
Klimagass nr tre er metan, det er naturgass vi må ha for å dekke vårt energibehov.

CO2 har i 500 millioner år befunnet seg i atmosfæren med en gjennomsnittsandel på 0,1%. Andelen har senere sunket til 0,04% med det resultat at plantelivet på jorda sulter og gir oss lavere avlinger. Den menneskeskapte CO2 andelen i atmosfæren er mindre enn 4%.
Øvrige klimagasser har akkurat som CO2 og metan ingen målbar virkning på klimaet, men de øvrige gassene kan derimot påvirke miljøet lokalt.

Klimakvotehandelen
Kvotesystemet og kvotehandelen kan omfatte ca 0,12% av alle klimagassene som befinner seg i atmosfæren (forutsatt at alt blir kvotepliktig) og det er dermed klart at kvotesystemet overhodet ikke kan påvirke atmosfærisk temperatur i målbar grad selv om man forutsetter at teoriene bak systemet ikke er pseudovitenskapelige av natur. Derimot har kvotehandelen bidratt til å flytte store summer fra flertallet i industrilandene til en liten elite av klimaspekulanter.

honour_among_thieves_scrSterke krefter både i EU og i USA innførte kvotehandelen som administreres av FN og spesielt Al Gore gjorde seg selv søkkrik på denne handelen. Andre større pådrivere for kvotehandel var Enron og den mer useriøse delen av internasjonal finansnæring. Spesielt i U-land oppstod det klimakvoter via særdeles useriøse mekanismer og både internasjonal mafia og småkriminelle aktører kunne tidlig berike seg på et system hvor smutthullene var store nok for en Concorde.
Her kan du lese om en Interpol-rapport fra 2012 som deler kvotekriminaliteten inn i fem hovedgrupper. Allerede i 2009 ble det avdekket omfattende kriminailitet  i form av momssvindel på handelen med klimakvoter, da våre detaljregulerende politikere ikke hadde tenkt på konsekvensene av at absolutt hvem som helst kunne handle med klimakvoter uten betryggende kontroll.

Takk til JOSH for denne fantastiske tegningen.

Dine penger forsvinner i kvotehandelen
I perioden 2008-12 var det Finansdepartementet som kjøpte Norges kvoter, fra 2013 har det mindre profesjonelle Klima- og miljødepartementet hatt ansvaret for kvotehandelen, og de har brukt miljøfinansselskapet NEFCO. De mange skandalene med norsk kvotehandel er påtalt av NRK, Bergens Tidende og mange andre. BT hadde våren 2012 en serie artikler som viste noe av spillet hvor dine klimakroner blir borte uten at du får noe igjen.

SV drev kvotehandelen inn i det absurde og påla norske byråkrater å kjøpe klimakvoter som kompenserte for utslipp forårsaket av byråkratiets flyreiser. Samtidig vile EU ha klimakvoter på flytrafikk men ble satt sjakk matt av Kina og andre land som protesterte på en slik handelshindring. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) la om ordningen med kvotekjøp for statsansattes flyreiser etter å ha oppdaget at det ble brukt 0,4 mill på administrasjon av innkjøp av kvoter til 0,2 mill. At selve kvotekjøpet også var meningsløst har ikke Sanner brydd seg med.

Industrien vet utmerket godt at hele kvotesystemet er basert på tøv og har forlengst skaffet seg gratiskvoter, omgått systemet eller simpelthen dyttet kostnaden over på sine kunder (ja, det er deg og meg!) slik at markedet for kvotehandel har kollapset. De som er igjen i kvotehandelen er finansakrobatene og offentlig sektor. For å kompensere for kollapsen i kvotehandelen har byråkrater og politikere besluttet seg for å betale overpris for kvotene staten kjøper inn, og det er selvsagt mest synd på de som selger kvoter fra de aller fattigste landene (!)

Erna Solberg kan måle seg med SV i meningsløse klimatiltak
For U-landene har kvotehandelen åpnet for nye lukrative eksportinntekter. Her kan du lese om store svinefarmer i Mexico som selger klimakvoter til Norge. Grisen promper nemlig metan i lkhet med både deg og meg samt andre husdyr som kua og sauen og denne prompingen blir nå ansett som en trussel mot menneskeheten slik at klimakvoter utstedes for å redusere «problemet». Erna Solberg har det overordnede ansvaret både for et omfattende kjøp av meningsløse klimakvoter og for at man betaler ti ganger markedspris for mange av kvotekjøpene.

Enda flere grønne byråkrater?
I tillegg til selve kvotekjøpene har man den betydelige pengebruken ved at et stort antall grønne byråkrater får arbeidsdagen til å gå ved å beskjeftige seg med et utall viktige arbeidsoppgaver for å redde verden fra den ikke-observerbare klimakrisen.  MDG synes vi gjør for lite og vil at kommunene skal bruke 600 millioner årlig på å ansette flere slike grønne byråkrater (les MDG-medlemmer) da det er mye ugjort i kommunene.

_85164639_t8500117-coal_slag_heaps-splStadig nye tilfeller av klimasvindel
Fra før er det kjent mange tilfeller hvor bedrifter i Kina iverksetter storproduksjon av mer obskure klimagasser for så å destruere disse gassene mot fyrstelig betaling via systemet med kvotehandel. Nytt nå er at det viser seg at kreative aktører har funnet nye måter å generere klimakvoter på som ikke bidrar positivt til det opprinnelige målet, men som er godt egnet til å berike aktørene selv. Her fra BBC som beskriver hvordan magnater i Ukraina og Russland får kvoter ved å bekjempe branner i kullavfall. Stockholm Environment Institute påtalte dette 24.august og gjorde oppmerksom på at omfanget tilsvarer 1/3 av EU’s ETS (emissions trading system) for årene 2013 til og med 2020. Kvotehandelen i FN og EU som Norge har sluttet seg til er altså gjennomsyret av omfattende svindel.

Edit 31.aug: Mekansimene for den omfattende svindelen er bygd opp gjennom mer enn 20 år med Enron, Al Gore og mange andre som profiterende aktører, her er et lesbart oppslag om dette)

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. Enda en god artikkel spekket med fakta. Totalbildet er, som alt annet vi ser i forbindelse med denne innbilte, ikke observerbare klimakrisen, ugjennomtenkte, svakt funderte ordninger, uten seriøs vitenskapelig forankring.

    Klimaklovnenes behov for å gjøre «ting», følelsen av hast, gir uante muligheter for uærlige profittører og kjeltringer, det verste er at mange av klimaklovene selv stiller i samme klasse med hemmelige nettverk og kick-backs fra den «grønne» industrien som alle lever av subsidier, dvs. dine og mine skatte og avgiftskroner.

Kommentarer er stengt.