Det er SOLA som styrer klimaet

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

Jon Hustad i Dag og Tid hadde i går et tosidet oppslag om hvordan NRK har kommet på skråplanet med sin klimadekning. «Einspora» står det i overskriften, med en bokstavstørrelse som før i tiden var forbeholdt mord på statsledere eller utbrudd av verdenskriger. Etterhvert som man leser selve oppslaget, så blir det bare verre og verre. Løp og kjøp utgaven av Dag og Tid datert fredag 23.oktober!

 

Jan Hustad, foto Dag og Tid
Jan Hustad, foto Dag og Tid

«Propagandaapparatet i DDR kunne ikke gjort det bedre»
En eller flere ansatte i NRK har med denne kommentaren lekket ut interne dokumenter til Dag og Tid hvor det fremgår at en rekke NRK-ansatte koordinerer klimadekningen slik at ingen kjettersk klimainformasjon skal få slippe ut.

Det er igjen Jon Hustad som har grepet tak i dette svineriet. Ensidigheten er total, og bruddene på NRK-vedtektene er systematiske og altomfattende. Alle redaksjonene skal involveres i budskapet, og alle skal skoleres i å fremføre det politisk korrekte budskapet.

Faktene om klimaet spiller ingen rolle.
Ikke NRK-vedtektene heller.

NRK-vedtektene
NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig… Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert.
Ifølge Dag og Tid er Svein Haaland ansvarlig for den redaksjonelle ensrettingen, han er redaksjonssjef for NRK i Hordaland. Dag og Tid stiller ham en rekke skarpe spørsmål og innleder med: «Har NRK ein politisk agenda?»

NRKgate er en skandale av dimensjoner
Det er allerede avdekket at NRK har klimasaken som en omfattende propagandakampanje hvor målet er å indoktrnere befolkningen i Norge. Det er avdekkes at NRK-ansatte ikke tør bedrive tradisjonell kritisk journalistikk på klimafeltet og det er klart at ansatte trues til taushet. NRK-vedtektene er i klimasammenheng like respektert i NRK som erklæringen om menneskerettigheter er i Nord-Korea.

NRK-ansatte er redde for represalier
Ingen av de NRK-ansatte som Dag og Tid hadde kontakt med ellers, var interessert i å uttale seg om saken, de var redde for represalier. Dette stemmer med den informasjon KR-redaksjonen sitter på. Saken Dag og Tid omtaler her har sirkulert i medienes gråsone en tid, her finnes det en rekke saker som nesten ingen tør å ta i fordi risikoen for personlige eller institusjonelle represalier er stor. KR-redaksjonen kjenner til at enkelte NRK-ansatte som har ønsket å dekke elementer av klimasaken fra enn annen vinkling enn den politisk korrekte, har blitt trakassert og truet på en lovstridig måte av øvre deler av NRK-byråkratiet.

Paal-Brekke_full_site
Foto: Pål Brekke

Vitenskapsmenn med klar tale om NRK
Hva sier så to fremtredende forskere som lenge har arbeidet bl.a for NASA? Geolog og forsker Hans Erik Foss Amundsen uttaler fra Berlin til Dag og Tid at «det NRK nå gjør på klimafeltet minner meg om det ein stat berre nokre hundre meter ned i gata heldt på med fram til 1989.»
Solforsker og fysiker Pål Brekke sier til Dag og Tid at når han uttaler seg til NRK om solas påvirkning på klimaet, så er det meste fjernet når det kommer på trykk. Brekke påpeker at intervjuobjekter med de rette meningene aldri får kritiske spørsmål, mens andre alltid blir kritisert i samme intervju. KR-redaksjonen vil her tilføye at det ikke er uvanlig at kritikken får 2-3 ganger så mye spalteplass som det forskere som Foss og Brekke blir tildelt i sjeldne tilfeller. Og noen tilsvarsrett til denne kritikken kan man bare glemme.

Ekstremvær og ekstremjournalistikk
Pål Brekke peker i Dag og Tid på det faktum at det i USA over en periode på 30 år har vært liten eller ingen økning i ekstremvær (orkantørken har f.eks vart i 3652 dager siden sist en Cat3-orkan traff USA). Samtidig har medias bruk av utrykket «ekstremvær» i USA økt med 500%! NRK foretrekker også å tale om mer ekstremvær, påpeker Brekke.

Løp og kjøp Dag og Tid, dette oppslaget er svært lesverdig og vi har bare referert en mindre del. Kudos til Jon Hustad for å ha tatt tak i dette.

EKKO-redaksjonen – en av mange propagandatentakler i NRK
Klimarealistene ble i slutten av juli hengt ut i et radioprogram fra Ekkoredaksjonen og det er helt elementært at man har tilsvarsrett når man er angrepet som organisasjon, noe også Ellen Wesche Guttormsen i Ekkoredaksjonen var enig i da KR tok kontakt i juli. Hun anså det som journalistisk interessant å sette de to partene i klimasaken opp mot hverandre i ett oppfølgningsprogram. Men straks øvre lag av NRK-byråkratiet ble involvert fikk pipa en annen låt, og tommeskruene ble satt på stakkars Ellen. Ekko-redaktør Espen Egge har i månedsvis kverulert for å hindre vår tilsvarsrett – denne saken innklages nå til Kringkastingsrådet.

Det kommende klimanytt forfattet av Prof. Ole Henrik Ellestad vil ta for seg denne NRK-skandalen.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

15 kommentarer

 1. Det at det finnes to syn i klimasaken er ikke nok til å gi de to synene like mye tid i media. Det er et faktum at standard klimaforskning er mye bedre underbygget med forskning enn det Klimarealistenes alternative forklaring er. Antall forskere og forskningsarbeider som peker mot AGW er så mye større, enn på «den andre siden». Å gi begge sider lik taletid, kan skape et feilaktig inntrykk av at forskerverdene er delt på midten i dette spørsmålet.

  Selvfølgelig må FORSKNING som rokker ved AGW komme fram, men det er bare det at det ikke er så mye forskning som gjør det.

  Og det er vel mangel på forskningsbasert støtte som gjør at «skeptikersiden» så ofte tyr til påstander om juks og knebling. Det er nå slik jeg ser det.

  1. Siste setning er jeg enig i. Det er slik du ser det. Naturvitenskaplige resultater avgjøres ikke ved flertallsavstemninger. At «skeptikersiden» hevder det er mye juks kan jo ha en så enkel forklaring at det er sant.

   «Selvfølgelig må FORSKNING som rokker ved AGW komme fram, men det er bare det at det ikke er så mye forskning som gjør det.» Her motsier du deg selv. Hvordan skal skeptikerne nå frem med sitt syn når du mener de ikke skal få taletid?

  2. Man behøver ikke forskning for å underbygge at de som trur på CO2 teorien tar feil. Alt materialet er der i store mengder. Problemet er at mediene velger å fremme manipulerende politiske løgner i stedet for harde fakta, inkl antallet som står bak de politiske løgnene.

 2. Jeg hører ikke lenger på NRKs radio-programmer, jeg ser ikke lenger på NRKs TV-kanaler.
  Grunn for ikke å høre eller se programmer og kanaler jeg udemokratisk og med tvang er truet til å betale for, er en politisk slagside som mest ligner Nord-Koreansk TV, en selvhøytidelig galskap samt en virkelighets og sannhet-fraskrivelse, om verden vi lever i, som nesten overgår hva Kim Jong-un makter å framvise.

 3. Hvorfor modererer ikke moderator Nicolay Stang når han kommer med en personkarakteristikk av Ellen Guttormsen. Holder Stang seg innenfor retningslinjene?

  (Moderator: Klage på moderering sendes redaksjonen via email)

   1. Her er et eksempel på et innlegg (forsøkt postet her) som ble slettet på grunn av «trolling», «angrep på personer», «mobbing av akademikerne i KVR».

    Og da forstår du kanskje at man kan undre seg over at Stangs ufine personkarakteristikk får stå?

    1. En person med lite personlig integritet blir gjerne definert som et menneske som ikke er prinsippfast, men lar seg lett presse av andre. Ellen Wesche Guttormsen har i NRK-gate-saken ikke stått på prinsippet om tilsvarsrett som hun selv først forfektet, men latt seg forlede av Espen Eggen til å gi avkall på dette prinsippet for å tekkes overordnede. Dette viser at Ellen Wesche Guttormsen er en person med lite personlig integritet. Av offentlige hensyn er det viktig at de som lytter til NRK blir informert om dette, ellers kunne de jo komme til å tro at hun var til å stole på noe hun jo med all tydelighet har vist ikke er tilfelle.

     Når det gjelder Espen Eggen, er det jo en langt alvorligere sak. Her dreier det seg om en person i en sentral posisjon som har i oppgave på vegne av staten å informere borgerne. Eggen fremmer så bevisst en påstand han vet er usann for å hindre andre i å få den rett Stortinget har gitt dem og som Eggen er forplktet til å gi dem. Grovt maktmisbruk av offentlige tjenestemenn bør påtales. Det kan ikke være slik at det ikke skal kastes lys over så alvorlige forhold fordi denne personen bør skjermes mot kritikk. Har man begått et så grovt overtramp, får en tåle såpass.

     1. Hvilken usanne påstand er det Eggen fremmer?

      Er ikke ditt syn i denne saken av samme karakter som da du på Nye Meninger hevdet at norske akademikere jobbet for en ny samfunnsorden der akademikerne selv skulle «sitte i førersetet»? Det er jo en temmelig drøy påstand.

      Altså: hvilken usanne påstand er det Eggen fremmer?

      1. Som beskrevet under ble en gruppe som kalte seg Klimarealistene og som hadde funnet på navnet Klimarealistene, omtalt i Ekkos sending 27. juli.

       For å forhindre at Klimarealistene skulle få benytte seg av sin tilsvarsrett kommer Espen Eggen med en åpenbar gal påstand om at ordet ble brukt som en generisk term eller et allmennbegrep.

       Selv etter at han er blitt gjort oppmerksom på at klimarealist ikke eksisterer som allmennbegrep i det norske språk, holder han fast på denne åpenbare usannheten. Han misbruker sin stilling. For ham er det tydeigvis viktigere at Klimarealistenes argumenter ikke blir kjent enn at han selv oppfyller allmennkringkastingsoppdraget han er satt til å forvalte. Derfor tyr han til denne løgnen.

       1. Vel, jeg og mange med meg, bruker ordet klimarealist, uten nødvendigvis å tenke på Klimarealistene. Så enten du vil det eller ikke: klimarealist brukes så mye i dagligtale at det ikke er forbeholdt Klimarealistene.

        Og det er synd fordi Klimarealistene, etter min mening, representerer det motsatte av hva realist, i betydningen realfaglig, representerer.

 4. Prosjektleder Espen Eggen i NRK Dokumentar og Samfunn hevder at Klimarealistene ikke har tilsvarsrett fordi programmet Ekko 27. juli ikke omhandler organisasjonen.

  I programmet blir en gruppe som kaller seg Klimarealistene omtalt blant annet litt etter 11 minutter. Journalist Bjørnar Kjenslie uttaler at «Klimarealistene har selv funnet på ordet klimarealist». Dette er korrekt. Ordet kan tilbakeføres til Knut Orø, som etter et møte på UiO den 29. mai 2007, der etableringen av organisasjonen Klimarealistene ble drøftet, lanserte ordet 6. juli 2007.

  Ordet er vurdert av lingvister som arbeider med norske ordbøker. I den forbindelse er blant annet korpus på over 1,6 milliarder ord gjennomgått. Lingvistene konkluderer med at ordet ikke kan betraktes som et allmennbegrep fordi det er for nært knyttet til organisasjonen Klimarealistene. Dette er grunnen til at ordet ikke finnes i norske ordbøker.

  Til tross for at Espen Eggen er blitt gjort kjent med dette, fortsetter han å hevde at ordet Klimarealist er et allmennbegrep og bare ble brukt som en generell term under omtalen av gruppen som kalte seg Klimarealistene og ikke som en betegnelse på Klimarealistene!

  Espen Eggen vet imidlertid at dette er usannt. Kan NRK ha en prosjektleder i dokumentar- og samfunnsavdelingen som bevisst fremmer usanne påstander for å unndra seg de forpliktelser han er pålagt av Stortinget og som er nedfelt i NRKs formålsparagraf?

  Er NRK tjent med å ha journalister med så lite personlig integritet som Ellen Wesche Guttormsen som lar seg fullstendig overkjøre av ideologene i NRK?

 5. Det faktum at dette ikke forbauser eller forskrekker, er i seg selv deprimerende å fastslå.
  Carl I Hagen kalte NRK for ARK. Det har dessverre mye for seg. Om noe, så har man utviklet seg mot å kvalifisere seg for å bli kalt SRK. Men det er min ydmyke mening.

Kommentarer er stengt.