Det er SOLA som styrer klimaet

Forfatterenes klimaaksjon fører folk bak lyset

Av Per Engene

Freddy Fjellheim og Elisabeth Eide i Forfatternes klimaaksjon har kome med påstandar som manglar grunnlag i fakta. (Red.anm,.FKA med egen nettside her.)

Det er greitt nok at dei refererer paragraf 112 i Grunnlova. Men den handlar om miljøet. Klimaet er ikkje nemnt. Det har sin gode grunn. Klimaet styrer seg sjølv og let seg ikkje påverke. Alle som kjenner forholdet mellom arv og miljø, veit at arven ikkje let seg påverke. Det er miljøet me kan og skal gjera noko med. På same måte er det med klima og miljø. Det er miljøet me kan og skal gjera noko med. Det har dei som skreiv paragraf 112 i grunnlova retta seg etter.

Her tek Fjellheim/Eide feil. Så vil dei arbeide for ei omlegging av norsk energipolitikk, frå bruk av fossile til fornybare resursar, utan å forklare kva som er skadeleg ved bruk av fossile resursar. Det er ei innbilling at utslepp av CO2 kan skade klimaet. Det har me vore inne på før. Det som kan skje er forureining, særleg med bruk av diesel som lagar kreftframkallande utslepp. Bruk av mykje kol krev at utsleppa blir reinsa.

I dag står fossil energi for meir enn 81 %, kjernekraft nesten 6 %, vasskraft 11 %, til saman 98 %, medan bioenergi og vind får ein prosent kvar, medan geoenergi og solenergi ikkje kan reknast i prosent. Så spør eg kvar dei nye fornybare energikjeldene skal koma frå. Hugs på at energiproduksjonen må stige svært mykje i åra som kjem for å dekkje forbruket i Afrika, India osv.

(Ill.valgt av red; man regner USA for å ha beste T-målinger. figuren viser USHCN data pr. august 1999 de bekrefter 1934 som varmeste år også i USA)
(Ill.valgt av red; man regner USA for å ha beste T-målinger. figuren viser USHCN data pr. august 1999 de bekrefter 1934 som varmeste år også i USA)

Sjølvsagt kan ikkje menneska påverke klimaet, men Fjellheim og Eide vil ha det til at somme «forskarar» hevdar at det skjer «global oppvarming», endå om det ikkje har vore nokon stigning i temperaturen etter 1934. (Jfr Silen 2008 og KLIMAET, 2. utg. side 20 ff. fig 7 og 8 og side 21).
Og dei er visst ukjende med at i Bronsealderen og i 7000 år før den tid var det stor furuskog på Valdresflya og Hardandervidda, 700 m høgare enn i dag. Når me veit at temperaturen minkar med 0,65 grader for kvar 100 m me stig til vers, så må det ha vore 4-5 grader varmare enn i dag. Alle isbreane i Skandinavia var borte.

Det er nye istider me har grunn til å frykte, ikkje høgare temperatur. Det beste som kunne skje jorda vår, vegetasjonen og matproduksjonen, var at temperaturen gjekk opp med 4-5 grader.

Ein merkar seg at av 40.000 turistar til Paris i desember, av dei 70 norske, var det ingen som kunne klimahistoria si og kunne reagere på dei famøse vedtaka på møtet. Jorda blei utsatt for eit kjempeeksperiment etter depresjonen i 1929-32, då utsleppa vart reduserte med 30 % pga. alle fabrikkane som vart stengde i USA og Europa, utan den minste verknad på CO2-mengda i lufta eller temperaturen, heilt i samsvar med naturlovene.

Naturen ordnar seg sjølv. Så kva er det forfattarane Fjellheim og Eide og Forfatternes klimaaksjon vil med aksjonen sin anna enn å føre folk bak lyset?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

4 kommentarer

 1. Klimarealistene har nå flere ganger fokusert på gode forhold for skog til fjells for noen tusen år siden. Engene om furuskog, Dvergsdal om alm 5/7 og 28/6.

  Ingen av dem går inn på årsaken – at jorda på den tiden var nærmest sola om sommeren, mens den nå er nærmest om vinteren. På den nordlige halvkule bidro det til varmere sommere og kaldere vintere enn i dag. Om man vil – solskinnet var noe annerledes fordelt over kloden.

  Det er åpenbart at dette ikke er direkte sammenliknbart med dagens situasjon, hvor temperaturen midlet over hele kloden og året er stigende pga våre utslipp av drivhusgasser.

  Redaksjon har satt inn en figur som viser utviklingen av middeltemperaturen i USA for å illustrere en påstand om at det varmeste året så langt er 1934.

  Leseren spør seg om to ting: Hvorfor stoppe i 1999, og hvorfor står det a) på figuren.

  Berkeley Earth gir USA-temperaturen fram til tidlig i 2013 her: http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/united-states. EPA gir data ut 2015 her: https://www.epa.gov/climate-indicators/us-and-global-temperature

  Begge figurene stemmer bra med figuren i Engenes innlegg – men det har skjedd noe etter 1999!

  Hvorfor står det så a) på figuren? Det finns en b), naturligvis. Google er hjelpsom, og her finner man hele figuren, og satt i en sammenheng: http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_07/

  Fokuset er hvorfor utviklingen av USA-temperaturen er ulik den globale. Så vidt jeg kan se nevnes ikke på noe punkt at dette har noen årsak i «best kvalitet» på USA-dataene.

  Og graf b) viser med stor tydelighet at globalt sett er 1934 langt fra det varmeste året.

  Engene gjentar sin påstand fra 28/9 i fjor om at ideell global middeltemperatur er 3-4 grader høyere enn i dag. Det kunne vært morsomt å vite hva Engene mener havnivået da vil stabilisere seg på!

  1. Raaen har kommentert en figur basert på rådata fra NASA-Giss som bekrefter at de varme 1930-årene var varmere enn det varmeste året i moderne tid, 1998. Dette liker han ikke, og åpner derfor en debatt som skal mistenkeligjgøre det Engene har skrevet.

   Raaen spør hva som har skjedd etter 1999 og svaret på dette er at «noen» i NASA-Giss har manipulert rådataene slik at NASA-Giss i dag viser helt andre temepraturer. Etter manipulasjonene fremkommer det en var trend for moderne data og fortiden er så sterkt kjølende at alle de varme 1930-årene er borte i dagens tall fra NASA-Giss. NASA-Giss har dermed skapt en administrativ global oppvarming som ikke fins i rådataene.

   Dette er i hovedsak off topic for formatet på Engenes oppslag, men oppslag fra prof. Ole Hmlum på climate4you og på geoforskning.no støtter Engenes påstand om de varme 1930-årene.

   Raaen spør avslutningsvis om hva som var havnivået i Bronsealderen for ca 7000 år siden da temperaturen må ha vært 3-4 grader høyere enn i dag. men dette er godt kjent:

   Havnivået var så lavt etter istiden at store deler av Nordsjøen var tørrlagt og dette store landområdet omtales i dag som Doggerland når man ser tilbake på denne perioden. Dette kartet viser det sannsynlige havnivået i Nordsjøen 8000 og 7000 f.kr: http://nationalgeographic.org/maps/doggerland/

   1. Nei, jeg spurte ikke hva havnivået var i Bronsealderen. Jeg spurte Engene hva han mener havnivået vil bli når det har stabilisert seg med 3-4 grader varmere global middeltemperatur. Underforstått mange tusen år fram i tid.

    Å vise til en periode der det var varmere på den nordlige halvkule om sommeren kaster overhodet ikke lys over det spørsmålet.

    (Jeg minner også om at spørsmålet var rettet direkte til Engene. Da jeg stilte det samme spørsmålet til Klimarealistenes vitenskapelig råd (http://www.klimarealistene.com/2015/09/28/norske-politikarar-og-fns-klimapanel-tek-feil/), ble spørsmålet sensurert fordi det bare kunne rettes direkte til Engene.)

Kommentarer er stengt.