Klimarealistene etablerte i juni 2015 sitt Vitenskapelige Råd, som har 30 medlemmer pr april 2021. Dette er dels gjort for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet, og dels for å gjøre det lettere for flere akademikere å stå frem som støttespillere for den klimavitenskapelige hovedretning vi representerer. Rådets leder er Ole Henrik Ellestad, nestleder er Olav Martin Kvalheim. Rådet har den størrelse man til enhver tid finner formålstjenlig og vil derfor bli utvidet senere for å få med flest mulig av de mange fagområdene som er sentrale innen klimavitenskapen. Rådet er autonomt og velger selv sine medlemmer og sin leder.

KVR kan kontaktes via post@klimarealistene dot com eller den enkelte kan kontaktes via vedkommende universitets nettside.

Professor Ole Henrik Ellestad (leder av rådet)
220px-Ole_Henrik_EllestadOle Henrik Ellestad (1943) tok hovedfag ved UiO i 1970 i fysikalsk kjemi (infrarød og Raman spektroskopi av molekyler). Han var forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil fra 1981. Tidligere professor II ved UiO innen petrokjemi og katalyse, fra 1986 forskningsdirektør SINTEF (tidligere SI) og leder for divisjon for industriell kjemi, fra 1996 leder for Norsk regnesentral og fra 2001 områdedirektør for vitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Forskningsrådet. 2012-15 leder i Klimarealistene. Hans fagområde omfatter fysikalsk kjemi, overflate- katalyse- og prosesskjemi, en rekke målemetoder herunder infrarød stråling og molekyler (inkl. tre lengre utenlandsopphold). Han har 55 vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner og har vært medlem og leder av en rekke nasjonale og internasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg.

ProfeOMKvalheim_photossor Olav Martin Kvalheim (nestleder)
Olav Martin Kvalheim (1951) ble Dr.philos i 1987 (Kjemometri), og professor ved Kjemisk Institutt, Univ. i Bergen fra 1992. Han har bygd opp kjemometrien ved UiB som det ledende universitetet i Norge og med et meget godt internasjonalt omdømme innen kjemometrien. Han leder forsking ved UiB innen kjemometri og analytisk kjemi, og har mottatt «Herman Wold Gold medal» (2005) og EAS Award (2013) for fremragende innsats innen kjemometrisk forskning. Han har veiledet over 20 PhD studenter og har vært PhD opponent utenfor Norge 16 ganger. Han har vært invitert til å forelese i plenum ved ca 100 internasjonale konferanser og har ca 160 publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter. Engelskspråklig CV er her: CV_May_KR_2015 

Stein_BergsmarkCand. Real. Stein Bergsmark
Stein Bergsmark (1945) ble Cand. real. i fysikk med kybernetikk hovedfag ved UiO i 1976. Erfaring omfatter Mycron med 7 års datamaskinutvikling, 13 år ved ABB Corporate Research som seniorforsker og prosjektleder med digital signalbehandling og metoder for talekoding, modellering og simulering av digitale transmisjonssystemer, koding for satellittkommunikasjon, spredt spektrum kommunikasjonssystemer og utvikling av digitale kontrollsystemer i 6 ulike land. 6 år i Ericsson som utviklingsleder for maskinvare i GSM-systemet, samt FoU-koordinator for Ericssons utvikling av mobilt internett. Fra 2003 tilknyttet HiA/UiA, som leder for studieprogram i IKT, senere også leder for studieprogram i fornybar energi. Foretatt omfattende metastudie om klimavitenskap- og politikk, med påfølgende omfattende foredragsvirksomhet.

Professor og Nobelprisvinner Ivar Giæver
Ivar Giæver (1929) er Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk. Han har eksamen fra NTH i 1952, studerte fysikk fra 1958 og tok doktorgrad i teoretisk fysikk 1964, videre biofysikkstudier ved Cambridge-universitetet 1969-70. Giæver ble professor ved Rennselaer Polytechnic Institute 1988. Han emigrerte til USA i 1956 og arbeidet i 30 år ved General Electrics forskningslaboratorium i New York. Forsket 1958 – 70 på tynne filmer, tunneling og superledere, og fikk for dette Nobelpris i fysikk i 1973, delt med to andre fysikere. Mange øvrige utmerkelser. Giæver ble også professor ved Universitetet i Oslo i 1988, der han gjesteforeleste hver sommer. Forskning senere år inkluderer bevegelsene til pattedyrceller i vevkultur, ved å gro både normale celler og kreftceller på små elektroder. Han er medlem av bl.a National Academy of Sciences, National Academy of Engineering og Biophysical Society.

RH04AProfessor Rögnvaldur Hannesson
Rögnvaldur Hannesson (1943) har Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Lunds Universitet, Sverige. Han flyttet til Norge i 1975 og var professor i fiskeriøkonomi ved Norges Handelshøyskole 1983 – 2003. Hannesson har publisert bortimot hundre artikler i vitenskapelige tidsskrifter, hovedsakelig om fiskeri- og ressursøkonomi. Han har skrevet seks bøker om fiskeri- og petroleumsøkonomi samt mineralressursforvaltning. De to siste er «Ecofundamentalism» og «Debt, Democracy and the Welfare State

Jens_Morten_HansenProfessor Jens Morten Hansen
Jens Morten Hansen (1947) er PhD i stratigrafi og regional geologi fra Københavns Universitet med job som geolog på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), sekretariatschef, statsgeolog og vicedirektør ved GEUS, direktør for de danske forskningsråd og Forskningsstyrelsen. Siden 2006 statsgeolog ved GEUS. Jens Morten Hansen har publiceret en række afhandlinger om stratigrafi, havniveauforandringer og videnskabsteori. Fra 2001 har Jens Morten Hansen været adjungeret professor i naturfilosofi og undervist samtlige geologistuderende ved København Universitet i videnskabshistorie og -etik. Jens Morten Hansen har været bestyrelsesformand for Dansk Geologisk Forening, Dansk Polarcenter og Nordisk Forskningspolitisk Råd.

Cand. Real. Bjørn Geirr Harsson
Bjørn Geirr Harsson (1940) er Cand.real i geofysikk fra Universitetet i Oslo 1968. Ansatt i geodesiavd. i Kartverket 1968-2005. Ridder av første klasse i St. Olavs Orden fra 2005. Han har arbeidet med triangulering, nivellement, vannstand, tyngdemåling, GPS, koordinatsystemer, samt i FNs Havrettskonvensjon. Han har hatt ansvaret for arbeider av nasjonal betydning bl.a nymålingen av Norges grunnlinje for fastlandet og Jan Mayen og deltok i forhandlingene om midtlinjen i Barentshavet. Han har i tillegg til en rekke fagartikler nasjonalt og internasjonalt, utarbeidet den nasjonale Verneplan for kart og oppmåling. Sammen med Roald Aanrud har han skrevet Med kart skal landet bygges. Oppmåling og kartlegging av Norge 1773-2016.

Körkortsfoto2013,färg,300dpiPh.D. Göran Henriksson
Göran Henriksson (1943) received his Ph.D. in Astronomy at Uppsala University in 1983. His thesis «A study of the peculiar Cepheid HR7308» was based on observations from Sweden, Norway, France, ESO in Chile and the IUE space telescope. A program for period analysis, developed for his thesis, has been used to analyze solar activity, global temperature and other climate parameters. His calculations of ancient solar eclipses made it possible to calibrate the lunar secular acceleration and to verify for the first time Einstein’s «precession of the geodesic» in the earth-moon-system. An additional lunar secular acceleration, that fits very well with a modified theory of gravity with a massive graviton, has also been identified. This new theory can explain the acceleration of the universe without the strange so-called dark energy. He has been project leader, lecturer, librarian and responsible for the collection of old instruments at the Astronomical Observatory in Uppsala.

Dr. philosMasrtinSjX. Martin T. Hovland
Martin Hovland har hovedfag i meteorologi, Univ. i Bergen, 1969, doktorgrad fra Univ. i Tromsø, 1992 (marin geologi, geofysikk og biologi). Han har arbeidet som lærer i Norge og Zambia (1969-1976) og for Statoil ASA fra 1976-2012 som senior ingeniør, marin geolog og forsker. Han har vært gjesteforeleser ved Univ. i Tromsø og Professor II ved Senter for Geobiologi, Univ. i Bergen. Han er Fellow i Geological Society, London og ekspertkommentator for IPCCs hovedrapporter AR4 (2007), AR5 (2013) og AR6 (2021). Han har publisert fire fagbøker og rundt 150 vitenskapelige artikler.

Professor Ole Humlum
Ole Humlum (1949) tok sin Ph.D fra Københavns Universitet i 1980. Han var vitenskabelig leder av Arktisk Station, Grønland, 1983-86 og lektor i Arktisk Geomorfologi ved Københavns Universitet 1986-99. Professor i Fysisk Geografi ved UNIS, Svalbard, 1999-2003 og professor i Fysisk Geografi ved Oslo Universitet siden 2003. Gjesteforsker ved University of St. Andrews, Skottland, 1997-98 og 2007-08, samt ved Faroese Natural Museum, Tórshavn, Færøyene, 1998. Primære forskningsinteresser er landformutvikling som funksjon av klima; rekonstruksjon av tidligere klima gjennom geologiske studier; naturlige klimavariasjoner, samt human historie sett i klimahistorisk perspektiv. CV er her: CV_OleHumlum. Medlem av GWPF Academic Advisory Council. Han administrerer en uhyre informativ nettside climate4you.com med klimainformasjon

Professor Claes Johnson
Claes Johnson ble sivilingeniør ved Chalmers Tekniske Universitet i 1969 og tok sin Ph. D. der i anvendt matematikk i 1973. Deretter fulgte undervisning ved Chicago Universitetet 1974-76, et gjesteprofessorat ved Michigan Universitetet 1983-84. Claes Johnson var professor i anvendt matematikk ved Chalmers 1981-2007 og ved «Kungliga Tekniska Högskolan» fra 2007. Han har forsket på partielle differensialligninger i mekanikk og fysikk, beregningsmetodikk og elementmetoder, med utgivelse av 100 fagfellevurderte artikler og 10 bøker.  Fra 2009 har han hatt sin egen blogg hvor han skriver om vitenskap og politikk.

Dr. Ing. Hans Konrad Johnsen
Han ble sivilingeniør i Petroleumsteknologi ved NTH i 1977, og tok sin doktorgrad på måling av flerfasestrømning der og ved University of Texas i 1982. Yrkeserfaringen inkluderer adm. dir. og styreleder for Petreco AS til 1992, samt sektorleder for SAGT, senter for anvendt gassteknologi, Statoil, Kårstø, til 1995 og sekretær for Teknologistyret i Statoil til 1997. Han var leder for VISTA (11 år til 2008), Statoils grunnforskningsprogram i samarbeid med Vitenskapakademiet i Oslo, samt leder for «Nye ideer» i Statoils forskningsprogram for radikal innovasjon. Deretter var han Forskningssjef i Det norske oljeselskap ASA til 2015.

Professor emeritus Johannes Krüger
Johannes Krüger (1941) tok i 1969 M.Sc. i geografi og geologi ved Universitet i København og i 1994 Dr.Sc. (Habilitasjon) i isbreenes geomorfologi and sedimentologi. I 1996 fikk han Hans Egede Medaljen. Evaluert med full professorkompetanse fra 1994, professor i isbreenes geomorfologi i København til 2008, emeritus deretter. Studiefelt: klimaprosesser og sedimenter ved isbreer på Grønland, Island og Svalbard samt tilsvarende paleo-glasiale studier i Danmark, Tallrike flerårige administrative oppgaver ved København Universitet og flere verv, også i Norge og Sverige. Leder for den danske INQUA-komiteen 1994-99  En lengre engelskspråklig CV er tilgjengelig her. Forfatter (2016) av boka «Klimamyten – et opgør med tidens CO2-panik».

Professor Ingemar Nordin
Ingemar Nordin (1949) har en magisterexamen i matematik och fysik och blev fil dr i teoretisk filosofi vid Lunds Universitet 1980. Han har verkat som universitetslektor och docent i vetenskapsteori vid Umeå universitet till 1988. På Linköpings universitet var han först lektor och sedan professor alltsedan 2001. Numera är han professor emeritus vid samma universitet. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi och politisk filosofi. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under senare år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenikens dagar. Han har skrivit sju monografier, varit redaktör för tre antologier samt författare till ett 90-tal vetenskapliga artiklar. Sedan 2010 är han huvudredaktör för Klimatupplysningen där han också har skrivit över 1000 inlägg.

Dr. Antero Ollila
He (1946) has M.Sc. in Process Engineering, 1972 and Lic. Tech. in Process Dynamics, 1974, at Oulu University, and Dr. Tech. in Quality Management, 1996 at Helsinki University of Technology. He has worked in various positions in industrial companies including R&D director and quality director positions. The latest work was Adj. Ass. Professor of Quality Management at Helsinki University of Technology. He has been an active researcher since 2011 and published 19 articles on climate change. A major method has been spectral analysis and the main subjects have been the greenhouse effect, warming impacts of greenhouse gases, carbon cycle, the energy balance of the earth, and dynamical simulations of climate.

Professor Egil Pedersen
Egil Pedersen (1967) er professor ved UiT, Norges arktiske universitet. Han er utdannet fra NTH og tok dr.ing. graden i nautikk ved NTNU, som den første i Norge. Pedersen ble professor i marin teknikk (spesialisering nautikk) ved NTNU i 2003 og virket der inntil han ble tilsatt ved UiT i 2012 hvor han en periode var forskningsleder på instituttnivå. Pedersen er også utdannet fiskeskipper og overstyrmann, og har sin operative erfaring fra kyst- og havfiskeflåten, samt seismikkfartøy. Pedersen har arbeidet i seismikkselskapet PGS med teknologiutvikling for optimalisering av seismiske operasjoner og videre med modellering og simulering av marine operasjoner for internasjonale oppstrømsselskap de siste 20 årene. Egil Pedersen har vært gjesteprofessor ved Osaka University og Tokyo University of Marine Science and Technology. Hans faglige interesser omfatter blant annet astronavigasjon, manøvrering av skip i islagte farvann og solsystemets innvirkning på jordens klima. Pedersen er medlem av Japan Institute of Navigation.

roaldset_e-245x300Professor emerita Elen Roaldset
Elen Roaldset (1944) er cand. real. 1970 og dr. philos. 1978 fra Universitetet i Oslo (geokjemi, mineralogi, sedimentologi). Førsteamanuensis UiO (1978-81, 1988-89), research manager Norsk Hydro 1981-87, professor Instititutt for geologi og bergteknikk, NTH/NTNU (1989-1999), direktør/professor Naturhistorisk museum og Botanisk hage, UiO (1999-2009). Innvalgt medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab-DKNVS (1993) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi-NTVA (1996).

TVSegalstad-rsFørsteamansuensis Tom Victor Segalstad
Tom V. Segalstad (1949) ble Cand. real. i mineralogi, petrologi og geokjemi ved UiO i 1976 og var vitenskapelig assistent i malmgeologi 1975-79. Han foreleste ved UiO i malmgeologi og anvendt geofysikk, og skrev et kompendium i anvendt geofysikk. Forskningsopphold ved The Pennsylvania State University (USA) 1978-82. Forskningsstipendiat (NAVF) i geokjemi av stabile isotoper 1982-83 ved UiO. Amanuensis i isotop-geokjemi fra 1984 ved Geologisk Museum, UiO. Faglig bedømt minst likeverdig med norsk Dr. Philos.-grad i 1991 og forfremmet til første-amanuensis. Bedømt kompetent til professorat i malmgeologi ved UiO. Hatt en rekke verv som bl.a. museumsbestyrer for Geologisk Museum og Naturhistorisk Museum ved UiO; har undervist i mer enn 40 år, undervisningsleder for berggrunnsgeologi ved UiO. Han har ledet flere nordiske forskerkurs og internasjonale forskningsprosjekter. Ekspertkommentator for IPCC AR3 (2001). Var med på å starte NIPCC, har bidratt til deres rapporter. Har lenge hatt sin egen informative nettside med klimafakta.

Fred_SigernesProfessor Fred Sigernes
Fred Sigernes (1966) tok sin Dr.grad i fysikk ved Universitetet i Tromsø 1996, førsteamanuensis UNIS (Unversitetssenteret på Svalbard) fra 1998-2006, rådgiver i optikk i fiskeriforskning. Professor UNIS fra 2007 med fagområde optikk og atmosfærisk forskning, og leder av Kjell Henriksens Observatorium (KHO) på Svalbard. Professor II, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU, 2018 – 2023. Fra 2012 er han også tilknyttet Birkeland Center for Space Science. Han har 72 fagfellevurderte publikasjoner. Engelskspråklig CV er her:  Fred_Sigernes_CV-Short

Einar.FotoProfessor emeritus Einar Sletten
Einar Sletten (1939) ble Dr.philos i 1979 (biofysikalsk kjemi), professor Kjemisk Institutt, Univ. i Bergen fra 1991. Ledet etablering av høyfelt NMR spektroskopisk laboratorium ved UiB fra1986. Spesialfelt: binding av metaller til DNA; i) miljøkjemiske aspekter av kvikksølv; ii) platinabaserte kjemoterapeutika. Einar Sletten har deltatt i en lang rekke internasjonale forskningsprosjekter delvis finansiert av EU. Pågående samarbeid med USTC (University of Science and Technology of China). Han har over 100 publikasjoner i fagfellevurderte tidskrifter og bøker. 

Jan-Erik SolheimProfessor emeritus Jan-Erik Solheim
Jan-Erik Solheim (1938) ble Cand real ved UiO i 1964, der han arbeidet som vitenskapelig assistent og stipendiat ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Ble i 1971 amanuensis, senere førsteamanuensis og professor (til 2002) ved Universitet i Tromsø. Han har forsket på kosmologi, galakse- og stjerneobservasjoner med mer enn 200 publikasjoner. Solheim har flere forskningsopphold ved Univ. of Texas, McDonald Observatorium. Han var ansvarlig for opprettelsen av Skibotn Observatorium 1978. Han deltok i organiseringen av nettverket «Whole Earth Telescope» for å gjøre mest mulig sammenhengende observasjoner av hurtige variable stjerner (pulserende stjerner). Ble i 2002 medlem i Litauens Vitenskapsakademi, og har fått en asteroide 391242 Solheim oppkalt etter seg. Fra 2007 arbeidet han med klimaspørsmål med hovedvekt på naturlige svingninger, solens virkning på klima og planetenes baner som årsak til sol- og klimavariasjoner. Han har mer enn 15 publikasjoner på dette feltet siden 2011. Solheim er nå professor emeritus ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. 

15Bilde Stordahl_KjellDr. Phil. Kjell Stordahl
Kjell Stordahl (1945) ble Cand. real (statistikk) ved UiO i 1972 og tok sin Dr.philos i langtids-prognoser ved NTNU i 2006. Han har arbeidet i Telenor i 40 år med å analysere telekommunikasjonsmarkedet med fokus på ny teknologi og prognoser for markedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred forskningserfaring og deltok i en rekke internasjonale forskningsprosjekter, mange innenfor EUs rammeverk. Han har publisert nær 200 artikler i internasjonale tidsskrift og på internasjonale konferanser. Siden 2007 har han parallelt engasjert seg i analyser av klimautviklingen. Han har skrevet 15 populærvitenskapelige artikler på forskning.no hvorav flere om IPCCs globale temperaturprognoser. Engelskspråklig CV her: 15CV Kjell Stordahl 201506 

Professor Fritz Vahrenholt
Fritz Vahrenholt (1949) har doktorgrad i kjemi, er en tysk politiker (SPD), leder, forsker og forfatter. Han begynte sin karriere i 1976 i UBA og gikk så til Hessens Miljødepartement før han ble miljøstatsråd i Hamburg i 1984. Fritz Vahrenholt var da leder for Hamburgs senatskanselli og deltok i forhandlingene. om tysk enhet som representant for Hamburg. Fra 1991 til 1997 fungerte han som miljøsenator, og gikk så til Deutsche Shell AG som direktør for fornybar energi. I 2001 grunnla han og ledet vindmølleprodusenten REpower Systems. Under hans ledelse ble selskapet det nest største tyske vindkraftselskapet. Fra 2008 til midten av 2012 ledet han det nyopprettede konsernselskapet for fornybar energi fra RWE AG, Innogy GmbH, 2012, en av de største investorene innen fornybar energi i Europa. Fra 2012 til 2019 var han direktør for German Wildlife Foundation i Hamburg. Siden 1999 har han vært æresprofessor i kjemiavdelingen ved universitetet i Hamburg. Som klimaforsker var han spesielt interessert i middelalderens varme periode og publiserte flere fagfellevurderte artikler innen dette feltet. Han er medlem av «Scientific Advisory Board of the Global Warming Policy foundation» og visepresident for CLINTEL. Hans bestselger «Seveso ist überall» (1978) var en av de mektigste bokpublikasjonene i de første årene av miljøbevegelsen. I 2012 ga han ut boka «Die Kalte Sonne» og i 2020 «Unerwuenschte Wahrheiten» (Uønskede sannheter), som hadde stor innvirkning på klimadiskusjonen i Tyskland. Se også Vahrenholts hjemmeside.

M.Sc. Elsa Widding
Elsa holds a Master of Science from Chalmers University of Technology and has more than twenty-five years of experience from the energy business. She has held several positions for the three main utilities in Sweden, Norway and Finland but also worked for the Ministry of Industry in Sweden, as well as for private equity firms. Today Elsa runs her own business, an advisory firm focusing on analysis and expert advice in the field of energy- and infrastructure business but she has also taken on operative assignments as interim manager. Currently she is CEO of a Swedish energy company producing and distributing power and heat.  In addition, she runs her own Youtube channel, holds lectures to broaden the narrative and informs about scientific views on the climate issue. In addition, she publishes and sells books related to the climate issue in her own webstore and she holds 4 board assignments.

Professor Emeritus Peter Stilbs, (född 1945) har grundutbildning vid Lunds Tekniska Högskola (Civ.ing. kemi 1969 och TeknD i Fysikalisk Kemi 1974). Efter ett Postdocår vid Brock University I Kanada 74-75 har han innehaft olika tjänster vid Uppsala Universitet (1976-86) och Universitetet I Bergen (1980 och del av 1986) innan professuren I Fysikalisk Kemi vid KTH 1986-2012. Han innehar också hederstiteln Docent vid Uppsala och Åbo Universitet. Forskningsinriktningen har främst varit metodutveckling inom kärnmagnetisk resonans (NMR) – speciellt för studier av molekylär självdiffusion – inkluderande förbättrad numerisk behandling av mätdata, samt praktiska tillämpningar inom bl.a. ytkemi, och polymerfysik. Forskningen har innefattat handledning av över 20 doktorsstudenter och har resulterat i ca 180 publikationer och en bok “Diffusion and Electrophoretic NMR” (2019). Stilbs har deltagit I AGW-debatten sedan 2003, innefattande ca 10 radio & TV-inslag och ca 750 inlägg på Klimatupplysningen. Han var Organizing Chairman for et internasjonalt klimamøte med over 100 deltakere på KTH 2006, med denne lenken til YouTube.

Professor Gunnar Juliusson (born 1954) is professor and senior consultant in hematology at the Skåne University Hospital and Lund University, Lund Sweden. Educated at the Karolinska Institute i Stockholm he in 1985 defended a thesis on chromosome abnormalities in chronic lymphocytic leukemia, and became a specialist in Hematology, i.e., blood disorders. He then moved to become head of the Hematology department at Linköping University Hospital in 1994, and achieved a professorship at Linköping University in 2001. He was the recruited to become professor in the newly established Stem Cell Center at Lund University, in combination with a clinical position at the Skåne University Hospital, with main focus on blood cancers and hematopoietic transplantation. Juliusson has been chairman of the Swedish Acute Leukemia Registry since 2002, with continuous analyses and reporting on epidemiology, management and outcome of all patients with acute leukemia in Sweden. This includes genetic and molecular genetic abnormalities that drives disease and can be targeted by treatment. Interest in environmental issues started early, including the time of the Swedish referendum on nuclear power in 1980. Climate issues have been a strong private interest, together with gardening, since the COP meeting in Copenhagen 2009, and the subsequent suboptimal Swedish politics on energy and environment. Juliusson is since 2020 a member of the board of the Swedish Klimatrealisterna.

Professor David G. Gee (1937). PhD Cambridge, mapping northernmost Svalbard (1961-3), in close collaboration with Norsk Polarinstitutt (1964-65).
With Sveriges Geologiska Undersökning (1966-1986), mapping, prospecting (U,V,Mo,Ni) alum shales; also major international projects IGCP and IGP. Prof in Orogen Dynamics (mountian belts) 1986-1994 in Lund and then in Uppsala till 2004 (retired). Chairman of the Uppsala Caledonide Symposium 1981, the Swedish Geological Society 1988-90, the ESF EUROPROBE program (including former SU and high Arctic Russia) 1989-2006, President European Union of Geosciences 1999-2001. Vice-President (Science program) 33rd IGC, Oslo 2008, co-leader of the ICDP – Caledonide Orogen drilling project (since 2010). Fellow of KVA, Academia Europea and Eurasian Academy of Sciences. Member of GSA, GSL, NGF and GF. Various prizes. About 200 scientific publications; editor/co-editor of several books. From 1990, deeply concerned about the increasing misuse of science for political purposes; particularly  the climate alarmism.

Forhenværende medlemmer

Gunnar Abrahamsen
Eigil Friis Christensen
Fred Goldberg
Morten Jødal
Wibjörn Karlèn
Nils Axel «Niklas» Mörner

29 kommentarer

 1. Ja, et notorisk problem som er diskutert det siste 100 år (og vel så det). Alltid med en advarende pekefinger til oppdragsforskning. Aftenposten har tidligere behandlet det flere ganger. Men aldri nevnt klimaforskning eller sur nedbør eller KFK eller annen offentlige finansierer forskningen. CICEROs tidligere direktør var leder for å utarbeide strategiplan for NORKLIMA programmet i NFR. Innen klimaforskning skal alt være på etisk uangripelig nivå, men alle andre blant skeptkere som får penger til klimaforskning eller gjør det uten finanser er bajased. Mer primitivt kan det ikke bli.

 2. Det at forskning vris og vrenges på er et problem. En del forskning er også målstyrt. Skal bekrefte en påstand. Det som ikke passer inn forties eller bagatelliseres. Dette gjelder ikke bare innen klima, men også innen historie…

 3. Eva Marie Brekkestøs foredrag var virkelig en opplevelse av de sjeldne. Takk for den linken! Finnes fremdeles på YouTube.

 4. Jens Arvid Andersen. Takk for din vettuge kommentar. Men dette er vanskelig for de fleste. Jeg satt jo i sin tid under Odd Hassels kateter, men likevel. Vil du med god hjelp f.eks Morten Jødal kunne klargjøre og forenkle? Kanskje til og med Samset ville forstå det.

 5. Hans Olav Fekjær skrev: «Hans Konrad Johnsen er sikkert en flink mann, men jeg er redd for at det vil bli brukt mot oss at det vitenskapelige rådets bakgrunn er fra oljebransjen.» Betyr dette at også du er klimaskeptiker? Da jeg laget foredraget: «Et skeptisk blikk på Klimaskeptikere» for Tekna måtte jeg forske litt på fenomenet. Jeg fant at forklaringen er den at vi lager oss et bilde av verden slik som vi vil ha den og så er vi veldig selektive slik at vi kun tror på den informasjon som passer inn i det bildet. Det forklarer hvorfor vi har klimaskeptikere. Det at vi er religiøse av natur vil også bidrag til elendigheten. Vi tror at der finnes en Gud i himmelen som tar vare på oss – en beklagelig feiltakelse. Kommunister og sosialister er også ofte klimaskeptikere fordi klimaforskningen gir resultater som ikke stemmer med deres tro.

 6. Hans Olav Fekjær skrev: «Hans Konrad Johnsen er sikkert en flink mann, men jeg er redd for at det vil bli brukt mot oss at det vitenskapelige rådets bakgrunn er fra oljebransjen.» Betyr dette at også du er klimaskeptiker? Da jeg laget foredraget: «Et skeptisk blikk på Klimaskeptikere» måtte jeg forske litt på fenomenet og jeg fant at forklaringen er den at vi lager oss et bilde av verden slik som vi vil ha den og så er vi veldig selektive slik at vi kun tror på den informasjon som passer inn i det bildet. Det forklarer hvorfor vi har klimaskeptikere. Det at vi er religiøse av natur vil også bidrag til elendigheten. Vi tror at der finnes en Gud i himmelen som tar vare på oss – en beklagelig feiltakelse. Kommunister er også ofte klimaskeptikere fordi klimaforskningen gir resultater som ikke stemmer med deres tro.

 7. Hans Konrad Johnsen er sikkert en flink mann, men jeg er redd for at det vil bli brukt mot oss at det vitenskapelige rådets bakgrunn er fra oljebransjen.

 8. Meget stærkt erfarent og kompetent felt og kun 1-2 under 65 år siger meget om at ingen i faste job tør gå mod den almindelig medieskabte strøm.

 9. Ingen klima krise, men krisen er, at Politikerne utgjør en større krise, fordi de skremmer de unge, de unge har ikke ballast med på livsveien, og kan heller ikke ha sett hva vi andre har fått se og oppleve p.g.a. vi har noen flere år å studert tingenes tilstand på …
  Krisen er opphauset og følgene blir, at flere unge ruser seg for å døyve dødsangsten som følere i kjølvannet av all denne eksponeringen – ad klima,
  holdt nesten på å si, at det har vært ett «kjærkomment» avbrekk – for nu så er det corona viruset som har fått stor oppmerksomhet, og ordet klimakrise har veket litt i bakgrunnen …
  Takk til alle dem/de som er en motvekt mot alt denne hysteriske farsotten …

 10. 7 mai 2019 sendte jeg følgende E-post til Bjørn Samset, CICERO. Fikk ikke noe svar. Om det var fordi ble litt fornærmet over innledningen, eller fordi han ikke hadde noe svar, er usikkert. Trolig det siste. Dersom noen fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd skulle ha noe svar/kommentar, hører jeg gjerne det.
  Vennlig hilsen
  141ANDJEN

  E-post til Bjørn Samset:
  Hei (som man sier nu til dags)!
  Tore Sagens podcast 5. mai omhandlet klimaet. Siden samtalepartneren het Bjørn Samset fra Cicero, valgte jeg å lytte til det timelange programmet. Programmet var i grunnen en skuffelse. Hvorfor? Fordi alt som ble sagt baserte seg på at global oppvarming faktisk finner sted og at det var basert på utslipp av CO2. Ingen vitenskapelig begrunnelse for hvorfor. Bare kjent «GPP», slik jeg ser det.
  Sitat fra «Vi knuser klimamyter» fra 2017 avsnitt 3: «Nei, dette er en av mange klimamyter. Her må vi ikke forvirre “det finnes folk som kaller seg forskere som er uenige” med “stor uenighet blant klimaforskere”. De som jobber med klimaet fra dag til dag, er så å si uten unntak enige i hovedkonklusjonene: Jorda blir varmere, og det er i hovedsak på grunn av oss.»

  Tja! Mitt generelle inntrykk er at folk uten kjennskap til fysikk, dynamisk modellering, kybernetikk etc. er mer skråsikre enn folk med relevant vitenskapelig bakgrunn. Og selvfølgelig folk fra Cicero. Dere har jo et fastlåst oppdrag antar jeg.

  Mine interesser for klimaet begynte med en anmeldelse av boken Klimaet – Vitensskap og Politikk av biolog Per Engene og sivilingeniør i kjemi Gøran Tullberg i Ingeniørnytt Nr. 7 2007, en bok som representerte starten på organisasjonen «Klimarealistene».

  Siden den gang har jeg samlet og digitalisert mange hundre artikler (til sammen ca. 63 Mb) som representerer begge syn i klimadebatten. Det som preger de aller fleste, er at de er basert på andre artikler som er basert på andre artikler som er basert på andre artikler som …. – fortrinnsvis innsamlet for å støtte eget a priori syn. Man skulle kanskje forvente at kunnskapen etterhvert konvergerte mot et allment akseptert syn. Men det har ennå ikke skjedd.

  La oss se på noen enkle fakta:

  CO2 som klimagass
  «Ifølge vår teoretiske kunnskap, som bygger på kvantefysikken, er CO2 en drivhusgass.
  Denne egenskapen kan etterprøves i laboratorier» skriver Benestad og Nordli i Aftenposten 2. Februar 2017.

  Dr. Heinz Hug gjorde nettopp det i 1998: “Die Klimakatastrophe – ein spektroskopishe Artifakt?” Endelig et originalt arbeide basert på egne laboratoriemålinger! Han målte «molær svekking» i Lambert-Beers lov som funksjon av bølgelengden i de 3 bølgebånd CO2 absorberer i.
  Det interessante båndet i denne sammenhengen er absorpsjon mellom ca. 14 og 16 Mym. Målingene viste at klimagassen CO2 stopper all direkte stråling mot verdensrommet allerede ved nåværende CO2-konsentrasjon.En dobling av konsentrasjonen får derfor ingen effekt, i følge Dr. Heinz Hug. Dette utgjør mellom ca. 9 og 10 % av total utstråling fra jordoverflaten ved ca. 15 OC – svarende til en drivhuseffekt på rundt 7 OC, vil jeg mene.

  Dette gir ikke fasitsvaret. Satellittmålinger viser nemlig at atmosfæren stråler mot verdensrommet
  også i de båndene CO2 blokkerer. Dette reduserer drivhuseffekten fra CO2. Det hevdes imidlertid at en økning i CO2-konsentrasjonen øker bredden på absorpsjonsbåndene, noe målingene til Dr. Heinz Hug ikke viste. Basert på ovennevnte enkle forutsetninger ville eksempelvis en økning av båndbredden med ca 0.56 Mym, dvs 28%, alene, (etter Stefan-Boltzman og Planck’s lov) gi den berømmelige økningen i overflatetemeraturen på ca. 2 OC.

  Av den kommunikasjon jeg har hatt med forskjellige aktører i klimadebatten har jeg erfart at klimamodellene visstnok benytter Eddingtons løsninger fra 1920 for å bestemme effekten av CO2. Hva disse går ut på har jeg ikke funnet, bortsett fra at de etter sigende ikke fungerer spesielt bra for vår atmosfære.

  Litt merkelig, for fra vektoranalysen vet vi, at dersom S (W/m2) er strålingsvektoren, vil divergensen til S være lik en skalar størrelse som definer et strålingssluk eller -kilde i punktet. Følgelig har vi:
  Div S = f1 + f2
  der f1 er absorbert stråling (W/m3) i punktet med koordinatene x,y,z, mens f2 (W/m3) er generert stråling i punktet. Dette må være kjernen i en klimamodell med fokus på CO2, etter mitt syn! Arbeidet med disse tingene og diskusjon blant ekspertene burde i første omgang begrense seg til f1 og f2 som funksjoner av bølgelengde, temperatur, CO2-konsentrasjon og trykk basert på målinger. Noe slikt har jeg ikke funnet.

  Fokus på CO2 som klimaskurken
  Fordelen med å fokusere på CO2 er, om aldri så galt, at det fremmer utvikling andre energikilder som vindkraft og solceller. Dette trenger vi uansett når vi om noen år begynner å gå tomme for billig fossil energi. Bra for miljøet er det uansett.

  Ulempen er at det tar fokus bort fra et mye større og alvorligere problem, nærmere i tid: Befolkningseksplosjonen. Konsekvensene av overbefolkning er jo allerede meget synlig for den som vil se!

  Vennlig hilsen
  Siv. ing. Jens Arvid Andersen
  Chr. sindingsv. 24
  1410 Kolbotn

  1. Andersen
   Du skriver at å satse på vindkraft er bra for miljøet uansett. Ja det er flere som sier det, for eksempel MDG-folk, personer tilknyttet miljøvernorganisasjoner, diverse andre lokale og sentrale politikere for ikke å glemme ivrige trippende innenlandske og utenlandske investorer som vil vise hvor miljøvennlige de er med sine ønskede investeringer.

   Å kalle vindkraftutbygging for grønn energi må jo miljømessig sett minst være som å banne i kirken. Vindkraft er rett og slett en grov form for rasering av store areal norsk natur og landskap. Jeg skal ikke gå i detalj om dette selv men viser til dette innlegget i Aftenposten:
   https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/1knyq/aatte-argumenter-mot-naturoedeleggende-vindkraft-sigmund-haagvar

   1. Jeg har lest innlegget i Aftenposten. Selvfølgelig er vindkraft «grønn» energi.Blåser det mye der de settes opp, tar de heller ikke mye plass i forhold til hva de produserer. Her i Norge bør vi likevel i første rekke satse på vannkraft. Det jeg er for, er at kommuner og privatpersoner som har et egnet område til å sette opp et par vindturbiner for å dekke eget forbruk, selvfølgelig må få lov til det dersom naboene synes det er greit. At vi skal bygge vindparker for eksport og spesielt med utenlandske eiere, er jeg derimot slett ikke tilhenger av. Når det gjelder utseende, synes jeg vindturbiner er flotte majestetiske skulpturer som sikkert – om 100 år – blir regnet som verneverdige.

    1. Andersen
     Selvfølgelig er vindkraft «grønn» skriver du. Ja, i hvert fall utseendemessig kan man vel si at det dels dreier seg om smak og behag. Nå krever bygging av vindturbiner på land at det bygges anleggsveier på kryss og tvers frem til byggestedene. I tillegg må det vel kjøres litt med maskiner I terrenget. Strømmen må vel dessuten fraktes bort fra hver enkelt vindturbin med strømførende kabler. Vindturbinene blir etter hvert bare høyere og høyere og nå opererer man vel med høyder på opp til 250 meter. Skal det være et forholdsvis stort vindkraftprosjekt, kan det for eksempel bli snakk om 500 vindturbiner, med et snittareal pr vindturbin på ca 1 km2. Det samlede arealet med vindturbiner blir i et slikt tilfelle 500 km2 eller 500 000 dekar hvor man må grave og bygge slik som beskrevet foran.

     Med hensyn til effektiviteten til vindturbiner vises det til at den normalt ligger på 30-40 % av det de maksimalt er oppført med hvis det blåser optimalt hele tiden. Vindturbiner representerer slik sett en ganske ustabil strømforsyning. Strømmengden sies også å være forholdsvis liten i forhold til anleggskostnadene, når man ikke regner med subsidier fra det offentlige som jo er basert på skatt og avgifter.

     Med hensyn til «flotte majestetiske skulpturer» som du benevner vindturbiner som, så kan du ikke regne med at de blir så gamle som 100 år. Det regnes med at de har en levetid på 15 til maks 20 år. Hovedproblemet vil da ikke først og fremst bli hvilke man skal bruke som skulpturer, men hvem som skal bekoste nedrivingen og oppryddingen hvis for eksempel eierne har gått konkurs. Det kan faktisk bli kommunen som må dekke en kjemperegning. Det må selvsagt bli/være et krav at de som bygger ut og eier slike vindkraftprosjekt, fra start må sette av tilstrekkelig bundne midler til å gjennomføre en tilfredsstillende riving og opprydding.

     I dag som det er så mye snakk om naturmangfold. Noe av det viktigste for å få en «grønn» utvikling er nettopp å skjerme naturmangfoldet. Det er vel vanskelig å si annet enn at utbygging av vindkraftprosjekt nesten mer enn noe annet er kraftige angrep på naturmangfoldet. Dreper masse fugl, flaggermus og insekter. Skader helsa til mennesker og skjemmer ut natur og landskapsbildet.

     Du kan dessuten lese litt mer i detalj her om hvor skadelig og lite lønnsomt det er å bygge vindkraftprosjekt:
     http://klimaarkivet.no/index.php/kostbar-vindkraft-er-en-trussel-mennesker-og-natur

     1. Wilhelm Morgenstierne
      Det du skriver er vel reelle bekymringer. Hva angår kostnader har jeg samlet data for et 20 talls prosjekter. Eksempelvis:
      Prosjekt: Vind: Havgavlen – 16×2.5MW , Bygget: 2002
      Kilde : TU 30/02: Ny vindkraft i nord
      Basisdata:
      Installert effekt : 40.000 MW
      Årlig produksjon : 120.000 GWh
      Byggekostnader : 336.000 Mill. kr
      Driftsutgifter : 0.05 kr/kWh
      Avskrivningstid : 20 År
      Kapitalrente : 8.00 %
      Beregnet:
      Netto kostnad : 16.800 Mill.kr/år
      +Renteutgifter : 17.422 Mill.kr/år
      =Tot. kostnader : 34.222 Mill.kr/år
      Spes.kostnader : 0.14 kr/kWh
      +Spes.renteutg. : 0.15 kr/kWh
      =Spes.tot.utgifter : 0.29 kr/kWh
      Utbyggingskostnad : 2.800 kr/kWh årsproduksjon
      Utbyggingskostnad : 24528.0 kr/kW
      Utnyttelsesgrad : 34.25 %

      Dette er åpenbart prognoser basert på målinger av vindforholdene på stedet.
      Erfaringsdata har jeg ikke.
      Hva angår levetiden, så er det enkelte deler, eksempelvis gearet som har kort leve tid, mens andre deler sikkert kan bli 100 år. Det forutsettes selvfølgelig at det bedrives vedlikehold. Dessuten bør det vel etterhvert utvikles gearløse vindturbiner med lang levetid. Vi får se.
      Det er grunn til å nevne, at i likhet med vannkraftverk, er råstoffet, vind, gratis. Når kraftverket er nedbetalt sitter man igjen med vedlikeholdskostnadene og da bli vindkraft billig.

    2. De varer ca 20 år, så må de skrotes og det må bygges nye. Hvor skal avfallsplassen for tusenvis av tonn med stål og betong være? Kanskje du har en tomt?

     1. Må de skrotes i sin helhet etter 20 år? Deler som slites må selvfølgelig skiftes ut, det er jo vedlikehold. Det gjelder all kraftproduksjon, også vannkraftverk. For vannkraftverk representerer det maskinelle utstyret ca. 5% av investeringen, lærte jeg en gang for lenge siden. For vindturbiner er vel denne prosenten noe høyere (omfatter generator, gear og vindmølla). Hvor høy vet jeg ikke.

  2. Kære Jens Arvid Andersen.

   Jeg ville være taknemmelig, hvis du vil respondere på dette.

   1) CO2 er vel jævnt fordelt i atmosfæren, og kan derfor som sådan ikke «stoppe» infrarød stråling et bestemt sted. CO2 optager IR stråling, og genudsender den straks herefter. Derfor er forestillingen om, at gassen «lukker varmen inde» da en åbenbar illusion?

   2) Er det ikke umiddelbart klart, at hvis man f.eks. sender IR stråling imod en plasticbeholder indeholdende ren CO2 (plastikken skal naturligvis selv være gennemskinnelig for IR stråling), så vil denne IR stråling staks blive genudsendt fra CO2’en i alle retninger?

   3) Og under hensyn hertil, så giver det ikke mening at hævde, af mere CO2 i atmosfæren virker «opvarmende»?

   Efter min opfattelse er hele CO2-drivhusteorien grundlæggende i strid med kendt fysik og CO2’s kendte egenskaber…

   1. 1) Ref.: The Climate Catastrophe – A Spectroscopic Artifact? by Dr. Heinz Hug
    2) Dette er ikke mitt fagfelt, men de som har greie på det sier at mesteparten av absorbert energi går over til termisk energi før det rekker å bli utsendt. Ref. også pkt. 1 ovenfor.
    3) Jo det gir så avgjort mening. Om dette er det ingen uenighet.

  3. Veldig gode spørsmål som fortjener et godt og grundig svar 🙂
   Jeg ser fram til å lese svaret

   Knut Øyvind Mikelsen

 11. Jeg har skrevet flere artikler der jeg påpeker det faktum at klimahysteriet er en politiberedskap sak, der det er økonomiske «uhumskheter» som ligger i bakgrunnen. Dernest det å få det norske folk til å tro at vi kan redde verden ved å gi fra oss alle vannresursene til EU.
  Jeg har jevnlig poengtert at det er bevist av seriøse forskere at CO2 har liten eller ingen innflytelse på klimaet.
  Det jeg mangler, men som dere kan hjelpe meg med er:
  Henvisninger til vitenskaplige arbeider og rapporter som viser at CO2 har liten eller ingen innvirkning på klimaet.
  Det er greit med : Internett stier.

  1. Hei Kjell
   Vet ikke hvor godt du kjenner til Einar R. Bordewich og hans hjemmeside FAKTA360, men han anbefaler (jeg også) de 61 korte video om jordens atmosfære og drivhuseffekten på Ilectureoneline.
   Om du går til Ilecture via Borderwich hjemmeside vil du få disse videoundervisningene fortløpende. Veldig praktisk.
   Veldig praktisk å vite hva «skolemåten» og se drivhuseffekten på innebærer.
   Visse konklusjoner i disse videoene vil kanskje overraske.

  2. Nei det er ikke lett å finne ut om og eventuelt hvorfor CO2 har begrenset innvirkning på klimaet, Kjell Tandberg. Jeg henviser i den forbindelse til mitt innlegg datert 29. oktober 2019 kl. 20:57 ovenfor.
   Jeg har imidlertid hatt en interessant utveksling av synspunkter med Rasmus Benestad om disse tingene.
   Ref.: https://energi.tekna.no/hvordan-er-klimamodellene-skrudd-sammen/
   I kommentaren 29. februar 2020, kl. 14:56 der gjør jeg der rede for hvorfor jeg mener klimamodellene må være gale med hensyn til CO2 sin inflytelse på klimaet dersom de såkalte Vostok iskjerne målingene gir et noenlunde korrekt bilde av virkeligheten. Det henvises også i denne forbindelse også til klimanytt 266 og foredraget til ungdomsskolelærer Eva Marie Brekkestø. Et utmerket foredrag, synes jeg, men det har dessverre forsvunnet fra nettet.

    1. Vel, når jeg går inn fra klimanytt 266, får jeg stadig meldingen:»Videoen er utilgjengelig
     Denne videoen er fjernet av brukeren».

   1. Siden kommentarene er strøket, velger jeg å kopiere et av innleggene i meningsutvekslingen med Benestad (som han ikke besvarte):

    Svar til Rasmus Benestad:
    Kommer tilbake til min kommentar 8. januar 2020, kl. 22:55 vedr. tilbakekobling. Dette er et ganske stort tema, så jeg velger å begrense meg til to feedback fenomener. Det første er det forhold at oppvarming av atmosfæren på grunn av økende CO2-konsentrasjon medfører oppvarming av havet. Oppvarming av havet frigjør CO2 oppløst i havet til atmosfæren. En positiv feedback som er destabiliserende fordi den forsterker virkningen av menneskeskapt CO2 tilførsel. Selv om vi antar at det vil være noenlunde balanse mellom CO2-konsentrajonen i luft og vann i kontaktflaten luft/overflatevann, så vil man få tidsforsinkelser på grunn av at det tar tid før konsentrasjonsendringer forplanter seg til resten av atmosfæren/havet. Det samme gjelder temperaturendringer. Av dette følger at tidsforsinkelsen blir kortere og feedback svakere for «raske» endringer i atmosfærens CO2-konsentrasjon enn for langsomme endringer.
    Dette er en kompleks prosess, men vi har noe i nærheten av et fasitsvar i de såkalte Vostok iskjerne målingene. Disse viser temperaturer, luftens CO2- og støv-innhold de siste 400 000 år: ( https://serc.carleton.edu/details/images/15045.html ).
    Følgende antakelser:
    – Temperaturmålingene referer til temperaturen i atmosfæren. CO2-målingene er et uttrykk for temperaturen i havet. Hvorfor det? Jo, fordi havet inneholder omtrent 50 ganger så mye CO2 som atmosfæren, slik at utveksling av CO2 mellom hav og atmosfære derfor i liten grad påvirker CO2-konsentrasjonen i havet som helhet når tidshorisonten er så lang som i dette tilfelle.
    I den grad man kan stole på at Vostok målingene beskriver virkeligheten noenlunde korrekt, forteller de følgende:
    Temperatur og CO2-konsentrasjonen varierer syklisk med en periode på ca. 100 000 år. Temperaturendringen kommer ca. 800 år før CO-endringene, slik at CO2 ikke kan være årsaken til disse endringene. Temperaturtoppene er (merkelig nok) nokså «kortvarige», bortsett fra de siste ca. 10 000 årene fra siste istid og fram til i dag (som er et mer forventet forløp). Temperaturoppgangen fra siste istid stoppet «plutselig» opp og varierte deretter +/- 1 til 2 grader med en trend nedover på slutten av perioden. Dette til tross for at CO2-konsentrasjonen i denne periode har en klar trend oppover. De temperaturendringene vi har sett fra siste istid og frem til i dag kan derfor vanskelig i vesentlig grad kan ha noe med CO2 å gjøre.
    Så hva kan være årsaken til dette forløpet?
    Det er flere grunner til å forvente at temperaturstigningen flater ut. For det første er det gode grunner til å tro at virkningen av drivhuseffekten fra CO2 er sterkt ulineær, slik at drivhuseffekten forårsaket av en viss økning av CO2-konsentrasjonen reduseres når konsentrasjonen øker. For det andre øker utstrålingen til verdensrommet med fjerde potens av absolutt temperatur. Men hvorfor «bråstoppe»?

    Det finnes faktisk en feedbackmekanisme som har potensiale til å forårsake dette:
    At temperaturkurven plutselig flater ut, kan skyldes det fenomen, at når havets overflatevann når en temperatur på rundt 26 Gr.C., så vil, i følge meteorologene, dette forårsake den type kraftige orkaner man eksempelvis ser i Mexico-gulfen i orkansesongen: Varm luft stiger opp og suger med seg luft fra siden. Denne luften stryker over havoverflaten og tar opp i seg vanndamp. Den fuktige luften stiger oppover i atmosfæren hvor vanndampen kondenserer og gir fra seg fordampningsvarmen. Ved en overflatetemperatur på ca. 26 Gr.C, eller mer, blir åpenbart den positive feedback så sterk at prosessen ikke stopper før havets overflatetemperatur har sunket til under 26 Gr.C eller når orkanen når land. Orkanene bringer store mengder varm luft høyt opp i atmosfæren og må antas å øke strålingstapet til rommet betydelig, samtidig som skydannelsen reduserer innstrålingen på dagtid.
    En naturlig sikkerhetsventil.

 12. Hvorfor har en Svensk «førkjongi» stort gjennomslag i klimadebatten?
  Hvorfor blir ikke fagfolkene, som har annet syn enn politikkere og naturfundamentalister, hørt og publisert i mediene?
  Hvorfor har relativt uvitende barn, som bare har levd på jorden i under 20 år, mer kunnskap om naturen en fagfolk?
  Etter undertegnedes mening er klima og natur bevegelsene, sekter på linje med de verste fundamentalistiske religioner, med IS og den svarteste kristendom i spissen.

 13. Jeg støtter dere 100%

  Er selv utdannet miljøingeniør ved universitetet i agder uia. Ble ferdigutdannet i 1997. Har studert eller arbeidet med miljørelatert arbeid siden 1991. Det dere sier er i tråd med den læren jeg har lært på universitetet og senere praksis. Stå på videre Har intrykk at der3 ha4 stor aksept blant den menige mann. Har s3lv vært engasjert i den samfunnsmessige debatten rundt miljø/klima.

Kommentarer er stengt.